برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

برنامه ریزی دسترسی در راستای توسعه پایدار (بررسی تجربیات ایران و جهان)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: پژوهشی برنامه ریزی شهری

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

برنامه ریزی دسترسی ترکیبی از برنامه ریزی کاربری زمین و برنامه ریزی حمل و نقل به شمار می آید. برنامه ریزی دسترسی در واقع فراهم کننده بستری جهت سهولت رسیدن به خدمات به جای سهولت در جابجایی و حرکت است. با اینکه این شیوه از برنامه ریزی به دلیل جامعیت و انعطاف پذیری آن جایگاه مهمی را در بسیاری از کشورهای توسعه یافته کسب کرده است اما در کشورهایی نظیر ایران ادبیات کمی مربوط به آن وجود دارد. مطالعات انجام شده در ایران نشان می دهد با اینکه 30 درصد وسعت برخی از شهرها و همچنین بین 40 تا 50 درصد هزینه عمرانی شهرداریها مربوط به معابر شهری می شود، اما هنوز دسترسی مطلوب در شهرها به عنوان یکی از ضروریات مهم و اساسی مورد نظر است. و این خود گویای این واقعیت است که برنامه ریزی دسترسی در ایران نیازمند مطالعات بیشتری است تا ضرورت آن به عنوان شیوه ای برنامه ریزی شده و هدفمند از مطالعات در کنار مطالعاتی همچون طرحهای جامع شهری و حمل و نقل و ترافیک بتواند بخش مهمی از نارساییهای موجود در این زمینه را تقلیل دهد.
در شرایط کنونی دیدگاه مبتنی بر دسترسی به خدمات مورد نیاز در شهرها از طریق توسعه معابر که در حقیقت تامین کننده سهولت حرکت هستند به سمت دیدگاه دسترسی به خدمات از طریق سهولت در رسیدن به خدمات تغییر یافته است.
زیرا هر اندازه که منابع مالی مختلف، بدون توجه به مکان گزینی کاربریهای خدماتی، صرف توسعه معابر شود نه تنها مشکل جابجایی در شهرها حل نخواهد شد بلکه، افزایش سفرهای درون شهری، و ترافیک را نیز به همراه خواهد داشت. این در حالی است که طرحهای جامع شهری و حمل و نقل و ترافیک به دلایل گوناگون از جمله مراجع تهیه کننده متفاوت، توجه بیش از حد به مسایل کالبدی و فیزیکی، نداشتن دیدگاه جامع و همچنین عدم انعطاف پذیری نتوانسته اند توفیق کاملی را در دسترسی ساکنین شهری به خدمات و امکانات مورد نیاز آنها کسب نمایند. و این مساله بیش از پیش ضرورت انجام مطالعات و برنامه ریزی های دسترسی را ضروری می سازد.کلیدواژگان: دسترسی، برنامه ریزی دسترسی، طرح جامع شهری، طرح حمل و نقل و ترافیک شهری

 
 
Title:

Accessibility Planning and Urban Sustainable Development Experiences of Iran and Other CountriesAbstract:

Accessibility planning is a mixture of land use planning and traffic planning. In fact accessibility planning provides a base for ease reach to facility instead ease movement. Despite this method of planning through comprehensiveness and flexible has more importance in many developed countries but in Iran there is little information about on.
In Iran researches show that despite 30% area some of the cities are routs and also 40%-50% of municipals development costs are routs but favorite accessibility is one of important necessaries. So this conditions explanatory requirement to more researches in this section.
Nowadays viewpoint correlate to access to facility with expansion routs has changed to ease reach to facility. Because whatever routs develops without notice to land use, not also do not solve movement problems in cities, rather increase trips and traffic in cities. Comprehensive and traffic plans through be different productizes, much notice to physical objects, do not have general viewpoints, and also inflexibility, do not have success in this case. These conditions necessary do study about accessibility planning
.Keyword(s): accessibility, accessibility planning, urban comprehensive plan, urban traffic plan