برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی پدیده مهاجرت جوانان در شهر اهوازگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: پژوهشی روان شناسی

پژوهشگران: 
حزباوی عزیز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش،‌ بررسی وضعیت مهاجرت (تمایل به مهاجرت) جوانان شهر اهواز در طیف سنی 29-18 ساله است. عملیات میدانی این پژوهش در مرداد ماه 1386 در شهر اهواز به اجرا در آمده است. ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری به قرار ذیل بوده است: 46.8 درصد زن و 53.2 درصد مرد. 69.5 درصد مجرد و 30.5 درصد متاهل. از نظر میزان تحصیلات، 13.2 درصد راهنمایی و متوسطه، 42.9 درصد دیپلم، 38.3 درصد کاردانی و کارشناسی و بالاخره 1.6 درصد بالاتر از کارشناسی بوده اند.
از حیث وضعیت شغلی، 17.9 درصد بیکار، 2 درصد کارگر، 3.3 درصد کاسب، 13.8 درصد خانه دار، 4.8 درصد کارگر ماهر، 11.4 درصد کارمند، 1.4 درصد تاجر، 0.6 درصد قاضی و استاد دانشگاه و 38.3 درصد در وضعیت شغلی دانش آموز و دانشجو قرار گرفته اند و بالاخره از لحاظ طبقه اجتماعی (خوداظهاری) وضعیت جوانان پاسخگو چنین بوده است: طبقه پایین (7.6 درصد)‌، متوسط به پایین (13.6 درصد)، متوسط (52.9 درصد)، متوسط به بالا (25) درصد و طبقه بالا (0.7 درصد).
نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین عوامل دافعه منطقه مبدا مهاجرت (شهر اهواز) و نیز عوامل جاذب منطقه مقصد (شهرهای توسعه یافته تر کشور) ‌و تمایل به مهاجرت جوانان شهر اهواز همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. علاوه بر این بین برخی عوامل شخصی پاسخگویان و تمایل به مهاجرت آنان رابطه معناداری وجود دارد. محرومیت نسبی از دیگر متغیرهای مستقل این پژوهش بوده است که نتایج نشان می دهد که بین این متغیر و تمایل به مهاجرت جوانان همبستگی مثبت وجود دارد.کلیدواژگان: مهاجرت جوانان، عوامل دافعه، عوامل جاذبه، محرومیت نسبی

 
 
Title:

A Survey on youth Emigration in AhwazAbstract:

The aim of this research, is the study of migration situation (motivation to migration) of young people in the age groups 18-29 in the city of Ahwaz. The field work of this research vegins in the month of mordad 1386 in the city of Ahwaz.
This result of this research indicate that. There is positive significal correlation, between the push factors of origin (city of Aahwaz) and pull rectors of destination (more developed cities in country) and motivation to migration of youth in the city of Ahwaz.
Moreover there is significant relationship between some personal factors of responders and motivation for migration.
Hence results of this research showed that. There is positive correlation between the relative deprivation and motivation of among youth in Ahvaz.Keyword(s): young migration, push factors, pull factors, relative deprivation