برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی مقدماتی طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی (مرحله پیش از اجرا): بررسی نتایج و پیامدهای احتمالی اجرای طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی (از نظر کارشناسان مسایل روستایی و مدیران این حوزه)گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  هنرهای زیبا 

گروه پژوهشی: پژوهشی معماری و طراحی محیط

پژوهشگران: 
امینیان سعید (مسئول طرح)
نامدار محبوبه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی بر اساس اهداف کلان برنامه چهارم توسعه کشور تدوین و هدف گذاری شده است. در قالب این طرح مقرر گردیده که طی حدود 7 سال، نیمی از واحدهای مسکونی روستایی کشور (دو میلیون واحد)، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نوسازی گردد. این طرح هر چند بر اساس اهداف خاص بخش مسکن طراحی و به اجرا گذاشته شده و اولویت اول آن مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی می باشد، ماهیتا یکی از ابعاد توسعه روستایی کشور به شمار می آید و نمی توان از اثرات کالبدی و غیر کالبدی و نقش آن در تحولات زندگی روستایی چشم پوشی نمود.
به نظر می رسد علیرغم اولویت اهداف کالبدی این طرح، اثرات ناشی از اجرای آن محدود به این نوع از اثرات نخواهد بود و تزریق حجم وسیعی از اعتبارات و برنامه ها به روستاهای کشور پیامدهای مثبت و منفی فراوانی از جنبه های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در پی خواهد داشت. از مهمترین این اثرات می توان به تغییر در الگوی زیست و مصرف، تغییر نظام ساخت و ساز و بهره برداری از مسکن، اثرات بر مهاجرت و اشتغال روستایی و... اشاره نمود
.
این تحقیق بر اساس نظرات صاحبنظران و مدیران حوزه روستایی تنظیم و تدوین گردیده و انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه طیفی (5 گزینه ای) جهت دستیابی به نتایج، روش اجرایی آن بوده است. یازده نفر از صاحبنظران و مدیران حوزه روستایی در مباحث کالبدی، جغرافیا و برنامه ریزی، جامعه شناسی و اقتصاد با شرکت در مصاحبه و تکمیل پرسشنامه، نظرات خود را پیرامون پیامدهای احتمالی اجرای این طرح با توجه به تجربیات مداخله در روستاها ارایه نمودند. در مرحله پایانی تحقیق نیز ضمن تجزیه و دسته بندی نظرات ارایه شده و استفاده از اسناد بالادست توسعه روستایی، تحلیل و نتیجه گیری نهایی توسط محقق انجام پذیرفته است
.
در این گزارش ضمن جمع بندی نظرات صاحبنظران، اسناد بالادست توسعه روستایی و اسناد مرتبط با اجرای طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی، برخی نکات و موارد اصلاحی، با هدف افزایش اثرات مثبت، کاهش اثرات منفی و ارتقا عملکرد طرح ارایه شده است
.کلیدواژگان: بهسازی مسکن روستایی، توسعه کالبدی روستا، اثرات اجتماعی و اقتصادی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):