برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه کاربرد روشهای الکترومغناطیس (EM) در اکتشافات نفتگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: پژوهشی نفت

پژوهشگران: 
میرزایی سعید (مسئول طرح)
سردار هادی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

نفت و گاز از مهمترین منابع تامین کننده انرژی بوده و نقش مهم آن در اقتصاد بر هیچ کس پوشیده نیست. از زمانی که انسان به وجود این ماده حیاتی پی برده، روشهای متنوعی جهت کشف و بهره برداری آن استفاده نموده است.
آنچه امروزه بعنوان اصلی ترین روش مورد توجه قرار گرفته، استفاده از لرزه نگاری است. در این میان روشهای ثقل سنجی و مغناطیس سنجی نیز در پی جویی های اولیه و قبل از انجام عملیات لرزه نگاری بکار برده می شود
.
در این مطالعه سعی شده تا با بیان کلیات روشهای مختلف مغناطیس سنجی به بیان پیشرفتهای اخیر صورت گرفته در این روشها و توانایی بالقوه آن در کشف منابع هیدروکربوری، پرداخت شود. قاعدتا هزینه بالای روشهای لرزه نگاری، لزوم بازنگری در روشهای مورد استفاده در اکتشاف منابع هیدروکربوری را آشکار می سازد
.
فصول اول و دوم مربوط به کلیات روشهای الکترومغناطیس است. در فصل سوم به برخی از کاربردهای روش الکترومغناطیس (بخصوص روش الکترومغناطیس با چشمه کنترل شده) در اکتشاف منابع هیدروکربوری اشاره گردیده و نهایتا در فصل چهارم با ارایه چند مثال کاربردی به بیان پیشرفتهای اخیر در این زمینه اشاره شده است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Investigating Application of Electromagnetic Methods in Petroleum ExplorationAbstract:

Oil and gas are the most important energy resources and have critical role in economic. The man has used different technique for its exploration and production. Recently seismic method is the main technique which is used in petroleum reservoir. In addition, Exploration engineers use gravity and Magnetic methods in order to obtain some basic information from target, before doing the main seismic survey.
In this study we try too save a general view of Magnetic Methods and its developments which is occurred recently.
Because seismic method is more expensive rather than other techniques, so it is necessary to have some resumption in exploration Methods.
In chapter one and two we go through the main aspect of electromagnetic method, then we mentioned some application of electromagnetic methods (especially controlled source electromagnetic) in petroleum exploration. Finally in chapter four we so through some case study in this field.Keyword(s):