برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه در زمینه منسوجات مورد مصرف در پزشکیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: پژوهشی تکنولوژی نساجی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  پاییز 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

یکی از مهم ترین زیرمجموعه های منسوجات صنعتی، منسوجات پزشکی هستند که به سلامت و بهداشت افراد مرتبط می باشد. هدف از انجام طرح مطالعاتی حاضر، مطالعه و بررسی در زمینه انواع منسوجات مورد استفاده در فرآیندهای پزشکی و بهداشتی برای آشنایی متخصصین مرتبط با صنایع نساجی و علوم پزشکی، است.
در گزارش حاضر، فرآیندهای متداول نساجی (الیاف، ریسندگی، بافندگی و تکمیل)، ویژگی های الیاف مورد استفاده در منسوجات پزشکی و کاربردهای پزشکی منسوجات، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. همچنین اطلاعات مختصری از وضعیت واحدهای نساجی فعال در زمینه تولید منسوجات پزشکی ارایه شده است. مطالعات و بررسی ها نشان داد که صنایع نساجی کشور، علی رغم وجود پتانسیل بالا، اغلب منسوجات پزشکی مورد نیاز جامعه را تامین نمی کند و نیاز به یک برنامه ریزی بلند مدت برای توانمندسازی واحدهای صنعتی در این زمینه، به شدت احساس می شود.
در انتهای گزارش، بر اساس یافته ها، جمع بندی از اطلاعات ارایه شده در فصول یک، دو و سه ارایه شد و پیشنهاداتی برای ادامه تحقیقات در زمینه منسوجات پزشکی، مطرح گردید
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Medical textile which is related to the people's health is one of the most important industrial textiles. The present project was carried out to investigate the industrial textiles used in medical and health processes and brief the textile and hygiene scientists on the outcome. In this research, the processes involved in fabric producing such as spinning, weaving and finishing, the properties of the fibers used in medical textiles and the usages of these fabrics have been studied. In addition, the information of some textile manufactures in Iran producing medical textiles has been reported.
The results of this study showed that Iranian textile industries cannot produce most of the medical textiles necessity for the country and they need long-term programs to achieve this ability. Based on the results, after all, some suggestions were introduced for further research on medical textile.Keyword(s):