مشخصات

عنوان: اثرسنجی اجرای طرح پایلوت تفکیک پسماند در مبدا

گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  موسسه تبیین آفاق پویا 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1394

کارفرما: سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Abstract:

Keyword(s):