برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سنجش میزان آمادگی بیمارستان در برابر حوادث پرتوی و هسته ای: طراحی یک ابزار و بررسی روایی محتوایی آنگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
جهانگیری کتایون (مسئول طرح)
صدیقی ژیلا (همکار طرح)
طاووسی محمود (همکار طرح)
سهرابی زاده ساناز (همکار طرح)
رستمی راحله (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1394

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

بیمارستان ها به دلیل نقش بسیار مهمی که در جهت تامین، حفظ و ارتقای سلامت خانواده ها ایفا می کنند از اهمیت بسیاری برخوردارند. حفظ قابلیت و عملکرد بیمارستان ها در زمان بحران حائز اهمیت بسیار است تا به این ترتیب بتوانند ضمن انجام وظایف جاری، پاسخگوی حجم زیاد بیماران و مجروحینی باشد که در اثر رخداد بحران بر آن تحمیل شده است. در این راستا در مرحله قبل از وقوع سوانح، بررسی میزان آمادگی بیمارستان ها در برابر انواع بحران ها و حوادث یکی از دغدغه های مدیران نظام سلامت به شمار می آید. این آمادگی در مواجهه به حوادث پرتوی و هسته ای ابعاد ویژه ای می یابد چون نیازمند تمهیداتی است که اگر از قبل برای آن فکری نشده باشد منجر به ایجاد صدمات غیرقابل جبران به کادر درمانی شده ضمن این که قادر به پاسخگویی به حوادث ایجاد شده نخواهد بود. مطالعه حاضر با هدف طراحی ابزاری روا و پایا جهت سنجش آمادگی بیمارستان ها در برابر حوادث پرتوی و هسته ای انجام شد. بدین منظور ابتدا ابعاد آمادگی بیمارستان ها و مراکز درمانی در برابر حوادث پرتوی و هسته ای با استفاده از مرور متون و دیدگاه متخصصان حوزه های مرتبط تعیین شد. پس از تعیین سوالات، روایی صوری و محتوی و نیز پایایی پرسشنامه طی سه مرحله مورد ارزیابی قرار گرفت. پرسشنامه نهایی که از معیارهای لازم برای روایی و پایایی برخوردار است، دارای ابعاد پنجگانه آمادگی فضای فیزیکی، تجهیزات، نیروی انسانی، ارتباطات و هماهنگی درون و برون سازمانی و 56 سوال می باشد. بر این اساس، ضمن تاکید بر لزوم آماده بودن بیمارستان ها پیش از وقوع بحران های پرتویی و هسته ای، ایجاد شاخص ها و ابزارهای روا و پایا در راستای ارزیابی و سنجش آمادگی بیمارستان ها در برابر انواع حوادث انسان ساخت توصیه می شود. علاوه بر آن، درنظرگرفتن نمرات بدست آمده از ارزیابی آمادگی بیمارستان ها در برابر حوادث انسان ساخت در تصمیمات مرتبط با اعتباربخشی بیمارستان ها نیز پیشنهاد می گردد.کلیدواژگان: ابزار سنجش، آمادگی بیمارستان ها، حوادث پرتوی، حوادث هسته ای

 
 
Title:

Measuring hospital preparedness confronting nuclear and radiologic disasters: a scale development and content validityAbstract:

Hospitals play key roles in the health and well-beings of communities. Hence, keeping hospitals active and stable at the times of disasters is necessary because hospitals should provide health care services for their patients and people who get injured during disasters. Consequently, hospital preparedness against various events including nuclear and radiologic ones is considered as one of the main challenges in health systems. The present study aimed to develop a valid and reliable tool for assessing hospital preparedness against nuclear and radiologic events. This study was conducted through two stages: firstly, literature review and a panel of experts for preparing initial questions; second, determining facet and content validity as well as reliability test of Cronbach's alpha. The final valid and reliable tool consists of five aspects and 56 questions. Preparing physical environments, different equipments, human force, and communication have been extracted as the main aspects of the tool. Further research is needed for developing valid and reliable tools to assess hospital preparedness against all man-made hazards.Keyword(s): Assessment Tool, Hospital Preparedness, Radiological Events, Nuclear Events