برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح تحقیق و ساخت میکرو ذرات کروی سیلیکاژل مورد استفاده در صنعت ساخت پودر ملامینگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی معدنی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  فروردین 1395

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف این طرح، تولید سیلیکاژل کروی است که به عنوان کاتالیست در فرایند تولید پودر ملامین در مجتمع پتروشیمی ارومیه به کار می رود. کاتالیستی که در حال حاضر در این متجمع به کار می رود دارای اندازه ذرات125-500mm ، سطح ویژه 300-500m2/g و متوسط قطر تخلخل120-80Ao می باشد.

در این پروژه تمرکز مطالعات و آزمایشات بر روی تهیه اقتصادی و بهینه این کاتالیست با استفاده از مواد اولیه ارزان قیمت و سهولت روش بود. لذا ازسدیم سیلیکات (آب شیشه) به عنوان منبع سیلیس استفاده شد.
برای تهیه سل دو روش بکار گرفته می شود، یکی افزایش محلول اسیدی به محلول سیلیکاتی و دیگری افزایش محلول سیلیکاتی به محلول اسیدی. در این پروژه هر دو روش مورد بررسی قرار گرفتند.
در ادامه برای دستیابی به نمونه بهینه عوامل موثر در واکنش تولید همچون غلظت مواد اولیه، دما،pH واکنش، نمک زدایی (شستشو)، شرایط تعریق و شرایط پخت (عمل آوری حرارتی) بررسی شدند. سپس آنالیزهای شیمی-فیزیکی همچون تعین ظرفیت جذب آب، دانسیته ظاهری و مساحت سطح ویژه(BET) بر روی نمونه های تهیه شده انجام گرفت. نتایج این آنالیزها نشان داد که خواص شیمی- فیزیکی نمونه بهینه تهیه شده دارای خواص قابل قبولی در مقایسه با نمونه مورد استفاده در مجتمع پتروشیمی ارومیه می باشد.کلیدواژگان: سیلیکا، الکوژل، سیلیکاژل، میکرو کروی، ملامین، سیلیکاسل، سل ژل

 
 
Title:

Synthesis of Micro Spherical Silica Gel used in Melamine Powder Production IndustryAbstract:

The purpose of this project is preparation of spherical silica gel that is used as catalyst for the production of melamine powder in Urimia’ petrochemical complex.
The suitable catalysts for production of melamine crystals is a spherical silica gel with properties such as; particle size 125-500
mm, surface area 300-500 m2/g and average pore diameter 8-12 nm.
In this project, studies and experiments have focused on using cheap raw materials and easy method to prepare the final product. Therefore, sodium silicate (water glass) were used as the main raw material (source of silica).
Two main ways for preparation of the product were used in this work; addition of acid to silicate solution and addition of silicate solution to acid. Then, in order to gain optimized sample, the affecting parameter such as raw materials concentration, reaction and washing pH, temperature, hydrothermal circumstances and curing conditions.
The physico-chemical properties of our optimized sample such as water absorption capacity, density and surface area (BET) were acceptable compared with the sample used in this complex.Keyword(s): spherical, silica gel, melamine, catalyst