برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و اولویت بندی راهکارهای توسعه گردشگری در نواحی بیابانی و نیمه بیابانی (مطالعه موردی: پارک ملی کویر)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان سمنان 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی و گردشگری کویر

پژوهشگران: 
رهایی حسن (مسئول طرح)
نظری نعمت اله (همکار طرح)
طاهریان حسین (همکار طرح)
یوسفیان نجادعلی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1395

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3337279-3337139-0231

نشانی سازمان مجری: سمنان، میدان کوثر، بلوار دانشگاه، جهاددانشگاهی استان سمنان
 

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف شناخت زمینه های توسعه گردشگری در نواحی بیابانی و نیمه بیابانی ایران به منظور بهره مندی بهینه جهت رشد و توسعه منطقه و ارائه راهکارهایی برای رفع موانع، ضعف ها و تهدیدات و بهره برداری از قابلیت ها و فرصت ها و بطور کلی پیامدهای منفی توسعه گردشگری در پارک ملی کویر انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه تحقیق شامل متخصصین و اساتید دانشگاه ها، مدیران و مسوولین سازمان های مرتبط، فعالین گردشگری و مردم محلی شهرستان های حاشیه منطقه مورد مطالعه هستند. به منظور گرد آوری داده ها از دو روش مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان می دهد، که امکان توسعه گردشگری با توجه به وجود جاذبه ها و قابلیت ها و فرصت های انسانی و طبیعی با رعایت ظرفیت برد گردشگری تعیین شده برای منطقه حفاظت شده پارک ملی کویر وجود دارد. ضمنا با شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای توسعه گردشگری در پارک ملی کویر وضعیت مدیریت گردشگری پارک مشخص گردید و استراتژی های WO در منطقه حفاظتی پارک ملی کویر، با بکارگیری مدل برنامه ریزی استراتژیک (SWOT) پیشنهاد می شود. در گام نهایی با استفاده از مدل برنامه ریزی راهبردی فریمن استراتژی های حاصل از ماتریس سوات اولویت بندی شدند. با توجه به اولویت بکارگیری استراتژی های WO در منطقه مورد مطالعه، یافته های حاصل از اولویت بندی این راهبردها نشان می دهد که اجرای راهبرد (WO2)، یعنی تدوین برنامه جامع گردشگری منطقه با تاکید بر توسعه پایدار و فرهنگ سازی برای گردشگری در منطقه مورد مطالعه با 37 امتیاز، از اولویت بیشتری از دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران مربوطه برخوردار است. در پایان برای برنامه ریزی و مدیریت تهدیدات صنعتی، معدنی، نفتی و نظامی منطقه، راه های دسترسی به منطقه، توسعه زیر ساخت ها، حفاظت و بازپیرایی اماکن تاریخی پارک ملی کویر و توسعه گردشگری در این منطقه متناسب با استراتژی های حاصل از تحلیل (SWOT) پیشنهادات و راهکارهایی ارائه گردیده است.کلیدواژگان: امکان سنجی، توسعه کردشگری، پارک ملی کویر، تحلیل SWOT، مدل برنامه ریزی راهبردی فریمن

 
 
Title:

Study and give priority to strategies for tourism development of Iran’s Desert (Case Study: Desert National Park)Abstract:

The present study aims to identify grounds of tourism development in semi-desert and desert areas in order for progressing the area and approaches to tackle the weaknesses and threats and special application of opportunities and chances .in general, the negative consequences of tourism development in Desert National Park was done. This research has an objective, applied one, as well as it is descriptive - analytical and survey methodology. The samples include experts and professors of universities, management and personnel of related organizations, tourism activists, and locals' area of the study area. In order to gather data from two interviews and questionnaires were used. The results of the analysis of research data show that tourism development due to the presence of human and natural attractiveness's and capabilities and opportunities with respect to tourism carrying capacity designated for conservation area there Desert National Park In addition, by identifying strengths and weaknesses and the opportunities and threats of tourism development in Desert National Park status was determined park and tourism management strategies WO Desert National Park in the protected area, using strategic planning (SWOT) recommended. In the final step strategic planning model Freeman strategies from the SWOT matrix were Prioritization. With regard to the priority application WO strategies in this area, findings show that implementation of these strategies Prioritization Strategy (WO2), a comprehensive tourism plan for the region with emphasis on sustainable development and culture tourism in the region with 37 points, the highest priority is the view of experts. At the end of the planning and management of threats to industrial, mining, oil and defense area, access to the area, development, protection and re-trimming of Historic Places Desert National Park and the development of tourism in the region according to the strategies of analysis (SWOT) suggestions and offering proposals.Keyword(s): feasibility, development tourism, Desert National Park, SWOT analysis, Freeman's strategic planning model