برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نیازسنجی و اولویت بندی محورها و موضوعات پژوهشی در حوزه مطالعات زنان و خانوادهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
کریمی شهناز (مسئول طرح)
ذاکری راضیه (همکار طرح)
رسولی مریم (همکار طرح)
محمدزاده شهلا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1394

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

زن و خانواده کانون تغییر و تحول در جامعه انسانی هستند؛ ازاین رو همواره در مرکز توجه و از ارزش والایی برخوردار بوده اند. این دو عنصر مهم، تغییرات زیادی را در دوره های مختلف تاریخی پشت سرنهاده اند و لذا به تغییرات اساسی در ساختار جامعه منجر شده اند. این پژوهش یک پژوهش نیازسنجی است که از تکنیک دلفی جهت گردآوری داده های موردنیاز آن استفاده شده است؛ در پژوهش حاضر تکنیک دلفی، در دو راند انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را صاحب نظران و پژوهشگران مسائل زنان و خانواده تشکیل می دهند. پژوهش حاضر بر دو بخش اصلی تاکید دارد: محورهای پژوهشی در حوزه زنان و خانواده و موضوعات پژوهشی مرتبط با این حوزه و در نهایت اولویت بندی محورها و موضوعات از دیدگاه صاحب نظران جهت انجام فعالیت تحقیقی. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سلامت اجتماعی از نظر پاسخگویان، حائز بالاترین اولویت از بین محورهای پژوهشی است و پس ازآن آسیب های اجتماعی حوزه زنان و خانواده، امنیت اجتماعی و تغییرات خانواده و آینده پژوهشی خانواده ایرانی قرار دارد. موضوعاتی مانند بررسی الگوهای شادی در بین جامعه زنان، بررسی نقش مادری و سلامت اجتماعی زنان، بررسی پدیده مهاجرت و زندگی مجردی در بین زنان و پیامدهای آن، و بررسی مواجهه زنان با ناامنی های اجتماعی از اولویت بالای پژوهشی برخوردار بوده اند.کلیدواژگان: زنان، خانواده، نیازسنجی، دلفی، بحث گروه متمرکز

 
 
Title:

Needs-Assessment and prioritizing of research topics in the field of wemen and family studiesAbstract:

Woman and family are the center of change and evolution in human society, and they were always the center of focus and very valuable thus. These two main factors have beard many shifts through different historical epochs, and so they made fundamental changes in the structure of societies. This research is a needs-assessment research that used Delfi technique to collect its needed data; the statistical population include schoolars and researchers in the field of women and family issues. This study focuses on two main sectors: research topics in the field of women and family, and research issues related to this field, and finally prioritizing of topics and subjects from the scholars point of view to carry out the research. The result shows that social health holds the highest priority among the research topics according to respondants, and the social pathogens in the field of women and family, social security, family changes and futurology possess the next levels. Topics such as joy patterns among women society, examining the role of motherhood and women social health, study of the issue of migration, single life and its consequences, and women encounter with social insecurity have get high research priorities.Keyword(s): Wemen, Family, Needs-Assesment, Delphi, Focused Group