برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شبکه بندی برونداد پس پردازش مدل WRF برای کمیت دمای دو متری روی ایرانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
رحمانی مرتضی (مسئول طرح)
محمدی سیده عاطفه (همکار طرح)
خاکزار مرتضی (همکار طرح)
آزادی مجید (همکار طرح)
معمار جعفری محمد رضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1394

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

در مدل های پیش بینی عددی وضع هوا، قوانین حاکم بر جو به صورت معادلات دیفرانسیل با مقدار اولیه- مرزی -مدلسازی شده اند. برای حل این معادلات دیفرانسیل از روش های عددی استفاده می شود. بدیهی است که روش های عددی، تقریبی بوده و همواره دارای خطا می باشند. استفاده از روش های عددی در مدل ها، تنها علت بروز خطا در خروجی مدل نمی باشد؛ بلکه به عواملی مانند وجود خطا در مقادیر اولیه- مرزی، کمبود داده های اولیه در برخی مناطق و آشوبی بودن سیستم دینامیکی جو نیز می توان اشاره کرد. بنابراین، پیش بینی در یک چنین سیستمی با عدم قطعیت همراه خواهد بود و دارای خطا می باشد.
خطای ذکر شده در برونداد مدل های پیش بینی عددی وضع هوا به دو دسته سامانمند و تصادفی تقسیم می شود. خطای سامانمند میزان میانگین انحراف برونداد مدل از واقعیت را نشان می دهد که با روش های آماری موسوم به پس پردازش قابل حذف شدن می باشد؛ اما خطای تصادفی از نظم خاصی پیروی نمی کند. روش های مختلفی برای از بین بردن خطای سامانمند یا پس پردازش برونداد خام مدل های پیش بینی عددی وجود دارد که مقادیر پیش بینی شده روی ایستگاه ها را تصحیح می کنند. در طرح حاضر با استفاده از داده های دیدبانی در ایستگاه ها، برای کمی سازی عدم قطعیت در جو، پیش بینی احتمالی و همچنین پیش بینی پس پردازش شده دمای دو متری به صورت قطعی صادر شده است.
در سال های اخیر نیاز به پیش بینی بدون اریبی در نقاط غیر ایستگاهی یا اساسا نقشه پس پردازش شده زیاد شده است لذا روش هایی ابداع شده اند که می توانند پیش بینی پس پردازش شده برای هر نقطه دلخواه را بدست آورند. در این طرح با استفاده از روش های تصحیحات متوالی، روش GIDS و روش کریگیدن که یکی از روش های آمار فضایی است، پیش بینی های قطعی پس پردازش شده روی یک شبکه منظم روی ایران محاسبه و مقایسه شده است.کلیدواژگان: پیش بینی عددی وضع هوا، پس پردازش، شبکه بندی، روش کریگیدن

 
 
Title:

Gridding of post processed wrf output for 2-meter temperature over IranAbstract:

In general, NWP models include several highly nonlinear partial differential equations that describe the governing physical and dynamical laws of the atmosphere. These differential equations along with proper initial and boundary conditions have to be solved by the numerical methods. Because of the approximate solutions in the numerical methods, the output of the numerical models is an approximation of the real answer and always involves error. The use of numerical methods in the models is not the only source of error. There are also some other sources of error. Among them the presence of errors in the initial/boundary values, the lack of data in some areas and chaotic nature of the dynamical system of the atmosphere are the most important.
The mentioned bias in NWP models includes both random and systematic errors. The systematic error is the average of deviation of prediction to observation and can be removed by statistical post-processing. But random error does not have any rule and cannot be removed. There are several methods to remove the systematic errors that they use the observation of the stations. In this project, both the probability forecasting and post-processed determinist forecasting is done to quantify the uncertainty of the atmosphere.
In the recent years, the requirement to the post-processed weather prediction in the non-station points has been increased. Therefore in this project, deterministic forecast is post-processed, by three methods naming BCDG, GIDS and kriging for grid points over Iran.Keyword(s): numerical weather prediction, post-processing, gridding, kriging