برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مرور نظام مند و فراتحلیل شیوع ویروس لنفوتروپیک سلول های T انسانی نوع یک (HTLV-1) در میان دریافت کنندگان مکرر خون در کشورگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد مشهد 

گروه پژوهشی: ایدز، HTLV و هپاتیت های ویروسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

مقدمه: حدود 15 تا 20 میلیون نفر در سراسر دنیا به عفونت HTLV-1 مبتلا هستند و کشور ما به ویژه شمال شرقی آن یکی از مناطق اندمیک آن محسوب می شود. بیماران تالاسمیک، هموفیلی و همودیالیزی به دلیل نیاز مستمر به دریافت خون در معرض خطر بالای ابتلا به این عفونت هستند. این مرور نظام مند و مطالعه فراتحلیل با هدف برآورد شیوع HTLV-1 در دریافت کنندگان مکرر خون در کشور و مقایسه آن با الگوی توزیع عفونت در جمعیت عمومی انجام شد.
روش تحقیق: منابع الکترونیک شامل PubMed, Scopus, Web of Knowledge (ISI), Google Scholar, ProQuest, Sci enceDirect, IMEMR, IranMedex, Magiran, IranDoc, ISNet, RICeST و SID و نیز منابع منتشر نشده (Gray literatures) فارسی و انگلیسی تا دی ماه 1392 جستجو شد و سپس مطالعات مرتبط با موضوع ارزیابی گردید. داده های جمع آوری شده طبقه بندی و فراتحلیل با نسخه 3.1.2 نرم افزار R صورت گرفت.
یافته ها: در جستجوی اولیه منابع الکترونیک 551 سند غیر تکراری و ناهمپوشان یافت شد که در 18 مورد شیوع سرمی
HTLV-1 در بیماران ایرانی دریافت کننده مکرر خون مشخص شده بود. جستجوی منابع منتشر نشده (Gray literatures) نیز منجر به یافتن 6 سند غیر تکراری و ناهمپوشان مرتبط گردید. پس از ارزیابی نقادانه این اسناد، 16 مطالعه وارد آنالیز نهایی شدند که بین سال های 1373 تا 1392 و در 3922 نفر از بیماران تالاسمیک، هموفیلیک و همودیالیزی از 14 استان کشور انجام شده بودند.
شیوع عفونت
HTLV-1 در دریافت کنندگان مکرر خون کشور بسیار متفاوت و بیشترین میزان شیوع مربوط به بیماران همودیالیزی نیشابور (14.4%) است. شیوع کمتر از 1% عفونت در دو استان و شیوع بیش از 5% در سه استان گزارش شده است. بر اساس آنالیز فراتحلیل شیوع کل عفونت در دریافت کنندگان مکرر خون در کشور 3.2% (دامنه اطمینان 95 درصد 4.8%-2.2%) برآورد شد. بین مطالعات مرورشده ناهمگنی زیادی وجود داشت ( (p<0.0001و مقدار I2 برابر با 76.9% بود. شیوع عفونت در بیماران تالاسمی، 4.1% (دامنه اطمینان 95 درصد 4.9%-3.4%) و در بیماران همودیالیزی 2.9% (دامنه اطمینان 95 درصد 8.3-0.96%) تخمین زده شد. در تمامی استان های مطالعه شده شیوع عفونت در دریافت کنندگان مکرر خون بسیار بیشتر از جمعیت عمومی یا اهداکنندگان خون است.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد شیوع HTLV-1 در دریافت کنندگان مکرر خون در کشور بسیار متفاوت است و در تقریبا تمامی استان های کشور در حد اندمیک است. لذا باید این عفونت را به عنوان مشکل نظام سلامت در کل کشور قلمداد نمود و برنامه های پیشگیرانه از جمله برنامه های تامین خون سالم را در تمامی استان ها اجرا نمود.کلیدواژگان: HTLV-1، شیوع، دریافت کنندگان مکرر خون، مرور نظام مند، فراتحلیل، ایران

 
 
Title:

A systematic review and meta-analysis for estimation of human T-cell lymphotropic virus type1 (HTLV-1) prevalence among multitransfused patients in IranAbstract:

Background: It is estimated that 15-20 milion people are infected with Human T-cell lymphocytotrophic virus type 1 (HTLV-1), which is endemic in Northeastern Iran. Individuals with thalassemia or hemophilia and hemodialysis patients are known as ‘at-risk’ group for the infection due to frequent blood transfusions. This systematic review and meta-analysis was conducted to estimate of HTLV-1 infection prevalence among Iranian multi-transfused patients and to compare it among general population.
Methods: Electronic databases including PubMed, Scopus, Web of Knowledge (ISI), Google Scholar, ProQuest, Sci enceDirect, IMEMR, IranMedex, Magiran, IranDoc, ISNet, RICeST and SID as well as grey literatures in both English and Persian were searched up to December 2014 and the related studies were critically appraised. Data were analysed with R software ver. 3.1.2.
Results: A total of 551 non-duplicate and non-overlapped citations were found in primary search, of which 18 cases surveyed HTLV-1 infection prevalence among Iranian multi-transfused patients. Six non-duplicate and non-overlapped studies were added in grey literatures searching. Sixteen studies that were conducted among 3922 patients with thalassemia, hemophilia or hemodialysis from 14 provinces during 1994-2013 met the inclusion criteria.
The HTLV-1 infection prevalence in Iranian poly-transfused patients varied considerably and the highest prevalence (14.4%) was reported among hemodialysis patients from Neyshabur. The prevalence of less than 1% was reported from two provinces and the prevalence of more than 5% was described from five provinces. In meta-analysis, the infection prevalence was estimated to be 3.2 percent (95%CI: 2.2-4.8). There was a considerably heterogenicity (p<0.0001) and I2 = 76.9%. The HTLV-1 infection prevalence among thalassemic and hemodialysis patients were 4.1 percent (95%CI: 3.4-4.9) and 2.9 percent (95%CI: 0.96-8.3), respectively.
The infection among multi-transfused patients from all provinces was more prevalent than that among general population and blood donors.
Conclusion: It is concluded that The HTLV-1 infection prevalence in patients with frequent transfusions in Iran varied greatly and it is endemic in nearly all of provinces. Therefore, the infection should be considered as a serious health problem in whole country and preventive measures including blood screening for HTLV-1 antibodies are needed to be expanded to all provinces.Keyword(s): HTLV-I infection, Prevalence, Multi-transfused Patiemts, Systematic Review, Meta-analysis, Iran