برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین برنامه زمانی مناسب جیره غذایی مرحله لاروی ماهیان اسکار (Astronotus ocellatus)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: فعالیت تخصصی تکثیر و پرورش ماهیان زینتی

پژوهشگران: 
قرائتی علیرضا (مسئول طرح)
نیک بخش جابر (همکار طرح)
شاکر مراد (همکار طرح)
شیخی مجید (همکار طرح)
هنرورنیا حمید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

این تحقیق در مرکز ماهیان زینتی جهاد دانشگاهی واحد مازندران در تابستان و پائیز 1393 به مدت 120 روز انجام شد. انتخاب غذای مناسب جهت تغذیه، عمده ترین معضل برای پرورش دهندگان ماهیان آکوآریومی است، در این بررسی، تیمارهای آزمایشی شامل 14 تیمار و 3 تکرار بود که بر روی رشد و بازماندگی اسکار(Astronotus ocellatus) بررسی شد. نمونه های آزمایشی در 42 آکوآریوم با ابعاد 30×40×40 سانتی متر تشکیل شد و در هر یک از آنها 75 عدد لارو رها شد. نتایج بررسی معیارهای رشد نشان داد که در 15 روز اول شروع آزمایش تیمار تغذیه شده با (آرتمیا- زرده تخم مرغ- کنسانتره) در شاخص های رشد و بقا اختلاف معنی داری را نسبت به سایر تیمارها نشان داد (P<0.05). در 15 روز دوم از شروع آزمایش تیمار تغذیه شده با (آرتمیا- کنسانتره ) در شاخص های رشد و بقا اختلاف معنی داری را نسبت به سایر تیمارها نشان داد (P<0.05). در 15 روز سوم از شروع آزمایش تیمار تغذیه شده با کنسانتره در شاخص های رشد و بقا اختلاف معنی داری را نسبت به سایر تیمارها نشان داد (P<0.05). در 15 روز چهارم از شروع آزمایش تیمار تغذیه شده با کنسانتره در شاخص های رشد و بقا اختلاف معنی داری را نسبت به سایر تیمارها نشان داد (P<0.05).کلیدواژگان: ماهی سیکلید اسکار (Astronotus ocellatus)، جیره مناسب، ماهیان زینتی، شاخص های رشد

 
 
Title:

Determine the most appropriate program for oscar fish (Astronotus ocellatus) larval stageAbstract:

This research has been done at The ornamentalfish Center of Mazandaran Acecr within 120 days in summer and autumn of 2014. Choosing the best foods for feeding is the main concern for the ornamentalfish growers that. This study the Treatments included 14 treatments with 3 replicates On the growth and survival Oscar (Astronotus ocellatus) is checked out. The Tests samples in 21 aquarium with this size (40*40*30) have been formed and 75 Larvae are released in each tank. the survey of growth factor indicates that in First 15 days of feeding of treatment with Artemia-concentrate-yolk in The growth index and survival has showed that Significant differences with the other treatments (p<0.05). In the second 15 days of experiment of feeding of experiment with Artemia-concentrate in The growth index and survival has showed that Significant differences in comparsion with the other treatments (p<0.05). the third 15 days of feeding of experiment with concentrate in The growth index and survival has showed that Significant differences in comparsion with the other treatments (p<0.05).in the forth 15 days of feeding of experiment with concentrate in The growth index and survival has showed that Significant differences in comparsion with the other treatments (p<0.05).Keyword(s): Oscar Cichlid fish (Astronotus ocellatus), suitable diets, ornamental fish, The growth index