برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مرور نظام مند مدلهای ارزیابی عملکرد تختهای بیمارستانیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پژوهشگران: 
آیین پرست افسون (مسئول طرح)
فرزدی فرانک (همکار طرح)
مفتون فرزانه (همکار طرح)
ریاضی فاطمه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

زمینه: توجه به عملکرد و بهره وری تختهای بیمارستانی، تاثیر قابل ملاحظه ای در عملکرد کل سیستم خواهد داشت. مدلهای مختلفی برای ارزیابی بیمارستانها ارائه شده است که هر کدام جنبه ای از فعالیتهای بیمارستان را مورد ارزیابی قرار داده اند. بررسی مستندات موجود در این زمینه نشان داد که تنها مدلی که اختصاصا برای ارزیابی عملکرد تخت های بیمارستانی ارائه شده است، مدل پابون لاسو می باشد. مدل پابون لاسو یکی از ابزارهای سنجش عملکرد تختهای بستری است. در این مطالعه وسعت کاربرد این مدل در داخل و خارج از کشور و نحوه کاربرد آن در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
موار و روش کار: این مطالعه به صورت مرور نظام مند انجام گرفت. کلیه مقالات فارسی و انگلیسی زبان پایگاه های اطلاعاتی مختلف شامل MEDLINE (Pubmed), sciencedirect, Emeraldinsight, Scopus, Google Scholar, Magiran , SID با کلید واژه های مناسب بررسی شدند و 31 مقاله انتخاب گردید.
یافته ها: 61.3 درصد از مطالعات وضعیت آموزشی و 38.7 درصد اندازه و وضعیت تخصصی بیمارستانهای مورد بررسی را نشان داده بودند. اکثر مطالعات نمودار را به درستی ترسیم کرده بودند و تحلیل درستی از موقعیت قرارگیری مراکز در نمودار پابون لاسو ارائه داده بودند. دراین میان فقط 39.3 درصد از مطالعات بر اساس نتایج مدل تحلیل جامعی از عملکرد بیمارستان با توجه به ویژگی های آن مرکز ارائه داده بودند و بر اساس این تحلیل درست راه حلهای اختصاصی و کاربردی برای بهبود وضع موجود ارائه داده بودند.
بحث و نتیجه گیری: مدل پابون لاسو علیرغم استفاده از شاخصهای محدود، به دلیل تحلیل همزمان شاخصها و در دسترس بودن داده های مورد نیاز یکی از ابزار های مناسب برای ارزیابی عملکرد تختهای بیمارستانی در یک مرکز یا یک منطقه است. با این حال باید توجه داشت که استفاده موثر از این مدل متضمن توجه به ویژگیهای خاص مدل و کاربرد مناسب آن است. تحلیل دقیق نتایج مدل در کنار توجه به ویژگیهای مراکز مورد بررسی نقش مهمی در استفاده مناسب از این مدل دارد.کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، تخت بستری، پابون لاسو

 
 
Title:

A systematic Revirew of Hospital Bed Performance Assessment ModelsAbstract:

Background: Hospitals bed performance and its productivity have a remarkable effect on total health system performance. The Pabon Lasso Model is one of the useful tools for assessing inpatient beds performance. In this study, the extent of the application of this model was reviewed.
Study design: A systematic review of available medical databases on Pabon Lasso model application for estimating hospital bed performance.
Methods: This was a systematic review. Articles, reports and thesis in Persian and English in different databases include MEDLINE (Pubmed), sciencedirect, Emeraldinsight, Scopus, Google Scholar, Magiran and SID, were searched. After analyzing title and abstract, 31 articles were included for full text review. PRISMA guide line was used for searching and selecting of articles.
Results: 61.3% of studies have defined teaching or non-teaching situation of studied hospitals. 38.7% of studies have presented size, type and specialty of studied hospitals. Most of the studies are drawn chart correctly and have provided appropriate analysis about location of hospitals on Pabon Lasso Model. Just 39.3% of the studies have provided comprehensive analysis of hospital performance based on the model outputs and hospital characteristics and provide practical solutions for improving performance.
Conclusion: despite the limitations of indexes, Pabon Lasso Model is one of the useful tools for hospital outcome. However, it should be noted that the effective use of this model requires the appropriate knowledge about its specific characteristics. Correct analysis of the model and considering the centers characteristics have an important role in appropriate use of the Model.Keyword(s): outcome assessment, Hospital, Pabon Lasso Model