برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مرور نظام مند مدل های برآورد نیروی انسانی در حوزه سلامتگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پژوهشگران: 
فرزدی فرانک (مسئول طرح)
مفتون فرزانه (همکار طرح)
آیین پرست افسون (همکار طرح)
ریاضی فاطمه (همکار طرح)
بیاتی محسن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1394

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

در سطح جهانی و در طول زمان مدل ها و روش های گوناگونی برای برآورد نیروی انسانی بهداشتی ارائه شده و مورد استفاده قرار گرفته است. هر یک از این روش و مدلها در زمان و مکان خاص با توجه به شرایط حاکم بر آن طراحی و به کار گرفته شده اند. نیازهای جامعه مورد هدف، وضعیت نظام سلامت آن، الگوی استفاده از خدمات و منابع در دسترس و بسیاری عوامل دیگر بر نوع و روش مناسب برآورد نیروی انسانی موثر است.
بدلیل تفاوت این عوامل در جوامع مختلف، به کارگیری مدل های برآورد طراحی شده در سایر جوامع محدودیت های زیاد همراه خواهد داشت. انتخاب مناسب این روش ها با توجه به شرایط جامعه عامل مهمی در کاهش محدودیتهای استفاده از آن ها است. اما حتی در این صورت نیز هر یک از این روش ها به دلیل بالا بودن سرعت تغییر در جامعه که بطور روزافزون برآن افزوده می شود محدودیت های زیادی ناشی از فرضیات به کار گرفته شده در آنها را خواهند داشت. ....کلیدواژگان: منابع انسانی سلامت، مدل برآورد نیروی انسانی، عرضه، مورد نیاز

 
 
Title:

Systematic review of workforce estimation models in healthAbstract:

There are different models for estimation of health human resources. All of them has been designed and utilized, to suit the birthplace conditions. Many factors have influence on approaches and methods that used in estimation models such as, necessities of society, condition of health organization, pattern of utilized of available sources and services along with.
Based on differences of these factors, working with estimation model is going to have limitation on other societies, therefore choosing the proper methods with social condition in region will be necessary. Notably because of fast changes in our society each one of these methods evidently will carry some of the limitation. ….Keyword(s): human resources for health, workforce estimation model, supply, requirement