برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی شاخص ها و مدل ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان شبکه نوآوری در سازمان های فرافن؛ مطالعه موردی: سازمان صنایع هواییگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
رحمانی مرتضی (مسئول طرح)
خاکزار مرتضی (همکار طرح)
ابراهیمی بهلول (همکار طرح)
گتمیری زهره سادات (همکار طرح)
خلیلی مسعود (مشاور طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1394

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

سازمان های فرافن برای تامین دانش، مواد اولیه و قطعات مونتاژی مورد نیاز خود با تامین کنندگان متعددی تعامل دارند. با توجه به پروژه محور بودن اکثر این سازمان ها، بیشتر تامین کنندگان این سازمان ها، دانشگاه ها، مراکز دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، صنایع فرافن، مراکز توسعه تکنولوژی و حتی محققین و نخبگان می باشند. مجموعه این تامین کنندگان شبکه نوآوری سازمان های فرافن را تشکیل می دهند. لذا ارزیابی و انتخاب بهترین این مراکز در شبکه نوآوری این سازمان ها تاثیر چشم گیری در بهبود خدمات، افزایش کارآیی و پیشبرد اهداف آنها خواهد داشت. این ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان نیازمند تعریف و تعیین معیارهای کیفی و کمی مناسب می باشد.
با توجه به تاثیرگذاری و اهمیت بالای تامین کنندگان در شبکه نوآوری سازمان های فرافن، در این پروژه ضمن تبیین معیارهای ارزیابی، مدل مناسبی برای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان ارائه شده است. این سازمان ها می توانند با استفاده از مدل و معیارهای پیشنهادی با سهولت و دقت بالا تامین کنندگان خود را ارزیابی و رتبه بندی نموده و اقدام به انتخاب آنها نمایند. برای تعیین و تبیین معیارها و مدل بطور متداول از مرور ادبیات و بررسی سابق موضوع از جمله مقالات علمی معتبر و شرکت های فرافن داخل و خارج کشور استفاده شده است
.
با توجه به مطالعات صورت گرفته در مورد معیارها و مدل های ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان، در این طرح هفده معیار (شامل معیارهای کیفی و کمی) پیشنهاد شده است. به منظور بومی سازی مدل در تعیین و اولویت بندی معیارها از نظرات خبرگان سازمان صنایع هوایی بعنوان یک سازمان فرافن استفاده شده است. در نهایت یک مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی و انتخاب با معیارهای پیشنهادی تدوین گردید که با استفاده از این مدل کاراترین تامین کننده را می توان در حضور داده های دقیق، داده های نادقیق و محدودیت های وزنی پیدا نمود. همچنین الگوریتمی جهت تعیین و رتبه بندی سایر تامین کنندگان کارا ارائه شده است. مقایسه مدل ارائه شده با مدل های موجود نشان می دهد که مدل ارائه شده کاراتر بوده و شاخصه های بیشتری برای تصمیم گیری دارد
.کلیدواژگان: انتخاب تامین کننده، معیارهای ارزیابی، مدل ارزیابی و انتخاب، شبکه نوآوری، صنایع فرافن، تحلیل پوششی داده ها

 
 
Title:

Designing criteria and a model for evaluating and selecting the suppliers of innovation network in high-tech organization, case study: Aviation Industries OrganizationAbstract:

High-tech organizations work with a lot of suppliers to supply the knowledge, material and assembly parts. Since these organizations are project oriented, most of suppliers are universities, knowledge centers, science and technology parks, high-tech organizations, technology development institutes and also researchers and experts. So, evaluating and selecting the best suppliers in innovation newtwork of the organizations will have significant impact on their efficiency and goals. Evaluating and selecting suppliers needs both qulative and quantative criteria.
In the project, taking into account the high impact of suppliers in innovation network of high-tech organizations, the evaluation criteria and an appropriate model is design to evaluate and select the suppliers. By using the proposed criteria and the model, the organizations could evaluate and rank their suppliers and select them easily with high accurancy. To develop the criteria and the model, papers of scientific journals and internal and external high-tech organizations have been used.
According to the studies about the native conditions and criteria and supplier evaluating and ranking models, 17 criterial, contains both qualify and quantify criteria, has been proposed. Finally, an integrated data envelopment analysis (DEA) model has been developed for evaluating and ranking suppliers. By using the model the most efficient supplier can be found in presence of exact data, imprecise data and weight restrictions. In addition, an alghorithm has been proposed to rank the efficieny of other suppliers. Comparing the proposed model with existing models showed that the proposed model is more efficient and has more attributes for decision making.Keyword(s): Supplier selection, evaluating criteria, evaluating and ranking model, innovation network, high-tech organizations, data envelopment analysis (DEA)