برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی درک بیماران از علت ابتلاء خود به سرطان: نقش عوامل معنوی در ایجاد سرطانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: سلامت روان

پژوهشگران: 
امیدواری سپیده (مسئول طرح)
زنده دل کاظم (همکار طرح)
حریرچی ایرج (همکار طرح)
رسولی فریبا (همکار طرح)
ریاضی فاطمه (همکار طرح)
رافعی زهرا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

مقدمه: درک بیماران از علت ابتلاء خود به بیماری (از جمله سرطان)، ممکن است موجب ایجاد مشکلات روانشناختی یا معنوی برای آنان گردد.
روش مطالعه: بمنظور بررسی درک بیماران از علت ابتلاء خود به سرطان، مطالعه ای کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق فردی و نمونه گیری هدفمند، در بخشهای یکی از بزرگترین مراکز سرطان کشور (انستیتو کانسر) انجام شد. مصاحبه ها تا هنگام اشباع اطلاعات ادامه یافتند. کلیه مصاحبه ها ثبت و پیاده شدند و سپس داده ها با استفاده از روش
thematic variable-oriented analysis، تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: در مجموع با 45 بیمار مبتلا به سرطان، مصاحبه بعمل آمد. یافته های مطالعه بیانگر دو زمینه اصلی عوامل معنوی (شامل دو طبقه کلی بدون دخالت خداوند و با دخالت خداوند) و غیرمعنوی (مشتمل بر 7 طبقه عوامل روانشناختی، عوامل محیطی، انتخاب شیوه زندگی ناسالم از سوی فرد، اختلال در سیستم بدن، ابتلاء به سرطان رخدادی مانند دیگر رخدادها در زندگی، عوامل ژنتیک/ مادرزادی و تبدیل شدن ضایعه خوش خیم به بدخیم) بودند. طبقه عوامل معنوی بدون دخالت خداوند شامل دو زیرطبقه "ابتلاء به سرطان، انعکاس رفتار و کردار معنوی انسانها" و "تفکیک ناپذیر بودن وقایع ناگوار از زندگی" و طبقه عوامل معنوی با دخالت خداوند شامل سه زیرطبقه "دیدگاههای مثبت" (شامل 5 زیرطبقه کوچکتر)، "دیدگاههای منفی" (شامل 2 زیرطبقه کوچکتر) و "تفاسیر با پتانسیل دوگانه در افراد مختلف" (شامل 9 زیرطبقه کوچکتر) بود
.
در خصوص عوامل معنوی، مسائلی مانند گناهکار بودن بیمار یا بستگان نزدیک وی و ابتلاء به بیماری از سوی خداوند بعنوان نوعی تنبیه، بیماری بعنوان وسیله ای برای کاهش بار گناهان و به آرامش رسیدن در آن دنیا، ابتلاء به بیماری وسیله امتحان از سوی خداوند و ... بعنوان زیرطبقات کوچکتر مطرح شدند. انتساب ابتلاء به بیماری به خداوند، گاه موجب تخریب رابطه فرد با خداوند برای مدت کوتاه یا طولانی می شد. علاوه بر آن، آنچه برای برخی بیماران بسیار مهم بود متهم شدن از سوی دیگران به گناهکار بودن بود که گاه در حد یک "استیگما" آزاردهنده بود.
نتیجه گیری: درک بیماران از علت ابتلاء خود به سرطان، از مسائل مهمی است که بسته به تفسیر بیمار در مورد علت ابتلاء وی به سرطان، گاه ممکن است فرد را به لحاظ سلامت معنوی دچار آسیب کند
.کلیدواژگان: سرطان، اعتقادات علی، انتساب علی، معنویت، مذهب، سلامت معنوی، درک بیماران

 
 
Title:

Patients' perceptions of reasons why they have been affected by cancer: the role of spiritual factorsAbstract:

Background: Patients' perceptions of reasons why they have been afflicted with disease (including cancer) might make some psychological and spiritual problems for them.
Methods: To examine patients' perceptions of what have caused them to get cancer, a qualitative study using semi structured in-depth individual interview and purposive sampling was carried out in wards of one of major hospitals in Tehran, Iran.
The interviews were continued until data saturation. All the interviews were recorded (in the form of writing). Then, the data were analyzed using thematic variable-oriented method.
Results: In all, 45 patients with cancer were interviewed. The study findings indicated 2 themes including spiritual and non-spiritual factors. The latter included 7 categories, like psychological factors, environmental factors, genetic/ congenital factors, and so on, some of them had subcategories. The theme spiritual factors included two categories based on involving or non-involving God. The category spiritual factors which involved God included 3 subcategories: having positive attitudes, having negative attitudes, and interpretations with dual potentials. Spiritual issues included smaller subcategories like "being sinner (patient or his close relatives) and getting cancer as a punishment from God", "having cancer as a means to reduce the burden of sins and to achieve peace in afterworld", "being tested by God", and so on. Attributing cancer to "God' will" sometimes caused destruction of one's relationship with God for short or long term because they did not believe that they were sinner, hence the belief that "God is unjust". Furthermore, what was so important to some patients was being accused by others of being sinner that was sometimes so annoying like a "stigma".
Conclusion: Patients' perceptions of the reasons why they have gotten cancer, is one of important issues that may damage their spiritual health.Keyword(s): Cancer, Causal attributions, Causal beliefs, Spirituality, Spiritual health, Religion, Patients' perceptions