برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تولید مجموعه سلول های شتر دوکوهانه به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی دامی کشورگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1394

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

شتر یکی از عجایب آفرینش است و در میان موجودات، این حیوان به علت خلق و خو و صفاتش از سایر دامها متمایز است. در قرآن کریم هم از این حیوان به عنوان یکی از شاهکارهای خلقت یاد شده که باید در آفرینش و خلقت این حیوان دقت و تامل شود. شتر دو کوهانه(Camelus Bactrianus) با قدمتی چند هزارساله که بر طبق گزارش FAO خاستگاه اولیه آن از ایران است یکی از نژادهای در معرض انقراض کشور می باشد. جمعیت شتر دوکوهانه در ایران محدود بوده و حدود 150 نفر تخمین زده می شود که اکثر آنها در استان اردبیل پرورش می یابند. ذخیره سازی سلولهای فیبروبلاستی بافت زنده این دام در شرایط مناسب می تواند منبع پایائی از DNA این نژاد منحصر به فرد کشور را برای سالهای متمادی در اختیار محققین و دانشجویان قرار دهد. علاوه بر این، با روش شبیه سازیمی توان سلولهای بنیادی پر توان القائی (iPS) را از سلولهای فیبروبلاستی تهیه نمود و در آینده با تمایز آنها به سلولهای گامتی امکان احیاء و تکثیر این دام در خطر انقراض و تولید حیوانات تراریخته را نیز فراهم نمود. حداقل اندازه موثر جمعیتی 55-50 راس بوده که از دو جنس نر و ماده استفاده می شود (فائو، 2011). ابتدا برای تهیه رده های فیبروبلاستی، نمونه ای از پوست شتر با رعایت شرایط آسپتیک تهیه شده و در دمای 4 تا 8 درجه سانتی گراد به آزمایشگاه کشت سلول تحویل داده می شود. برای کشت، نمونه ها در محیط DMEM دارای ((%20 FBS و آنتی بیوتیک قرار می گیرند، بعد از انجام سه پاساژ سلول های فیبروبلاستی بدست آمده فریز می شوند. طی مراحل کار برای اطمینان از عدم آلودگی باکتریایی، قارچی و مایکوپلاسما، سلول ها با مشاهده میکروسکوپی، بررسی ظواهر کشت سلولی، روشهای کشت مستقیم، رنگ آمیزی DNA و PCR مورد بررسی قرار می گیرند. برای اطمینان از عدم آلودگی و اختلاط سلول های گونه های مختلف با یکدیگر آزمایش تعیین و تایید گونه ها به روش PCR انجام می شود و سپس با رعایت کلیه نکات مربوط به بانک کردن سلولها و ثبت اطلاعات لازم، ویالهای حاوی سلولهای به دست آمده به تانک ازت فاز بخار منتقل می شوند. برای تمامی نمونه ها شناسنامه سلولی، حیوانی و عکس از گسترش کروموزومی (کاریوتایپینگ) تهیه می شود.کلیدواژگان: بانک سلولهای سوماتیک، بانک ژن، شتردوکوهانه

 
 
Title:

Establishment Bactrian camel cell collection for conservation animal genetic resourcesAbstract:

Bactrian camel was domesticated 2500 BCE, probably in northern Iran. Iranian Bactrian camel (Two Hump camel) lives in northwest of Iran (Ardebil province) and they are one of the endangered livestock breeds. Preserved and registered this breed for Iran is the first researcher missions. In this project, sampling was done from people flock and research institutions in Ardebil province. Ear skin tissue was sampled from 65 Bactrian camel and cultured in high glucose DMEM. We cultured Bactrian camel fibroblasts in vitro, analyzed their biological characteristics, chromosomes and cell cycles. Twenty four hours, 4, 7 and 14 days after seeding, the number of cells assessed and growth curve was plotted. 7 cell lines were removed due to non- proliferation and infection observed and 58 cell lines were generated. Tests for cell lines contamination with bacteria, fungi, or mycoplasmas were also negative. For all samples, Chromosome images (karyotyping), birth certificate, cells image, animal photo, breed and horses Specifications were taken. The results indicated that Bactrian camel ear fibroblasts can be successfully obtained by tissue culture and cell line creation of end angered species is one of the most functional, fastest and economic always to preserved genetic resources.Keyword(s): Bactrian camel (Two Hump camel), Fibroblast cell line, Conservation