برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مارکرهای اتوایمیون در افراد ناقل HTLV-I در مقایسه با افراد بدون عفونت با HTLV-Iگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد مشهد 

گروه پژوهشی: ایدز، HTLV و هپاتیت های ویروسی

پژوهشگران: 
هدایتی مقدم محمدرضا (مسئول طرح)
هاتف فرد محمدرضا (مسئول طرح)
صاحباری مریم (همکار طرح)
رفعت پناه هوشنگ (همکار طرح)
بیدخوری حمیدرضا (همکار طرح)
ملاحسینی فرزاد (همکار طرح)
میری راحله (همکار طرح)
احمدی ساناز (همکار طرح)
حبیبی میثم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1394

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

مقدمه: عفونت human T-cell lymphotropic virus type 1 (HTLV-I) در شهر مشهد شیوع بالایی دارد. این عفونت می تواند علاوه بر adult T cell leukemia و HTLV-I sssociated myelopathy/ tropical Spastic paraparesis منجر به بروز بیماری های خودایمنی گردد. مطالعات گوناگونی همراهی آلودگی به HTLV-I و ایجاد بعضی اتوآنتی بادی ها که در آسیب زایی بیماری های خودایمنی نقش دارند را گزارش نموده اند.
روش تحقیق: در این مطالعه سرم 105 فرد ناقل HTLV-1 (گروه مورد) و 104 فرد بدون عفونت HTLV-1 (گروه شاهد) از اهداکنندگان خون مشهد که از نظر سن و جنس همسان شده بودند، در فاصله خرداد تا شهریور 1393 انتخاب و از نظر مارکرهای ANA (و سپس (ANA profile، ANCA (و سپس C-ANCA و (P-ANCA،Anti-CCP و Anti phospholipid (IgG) با روش الایزا و RF با روش لاتکس مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه نتایج آزمایشات در دو گروه با استفاده از نرم افزارSPSS انجام شد.
یافته ها: میانگین سنی افراد گروه مورد
9.4±40.8 و گروه شاهد 9.3±41.5 سال بود (p=0.5). %81.9 افراد HTLV-1 مثبت و 83.7% گروه HTLV-1 منفی را مردان تشکیل می دادند (p=0.74). فراوانی ANA مثبت در سرم افراد دو گروه یکسان بود (p=0.68, %1.9). تنها یک مورد ANCA مثبت (1%) در گروه مورد مشاهده گردید و هیچ موردی از مثبت بودن anti-Phospholipid IgG در سرم افراد دو گروه وجود نداشت. فراوانی مثبت بودن anti-ccp و RF در سرم افراد گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری نداشت (به ترتیب 2.9 و 1 درصد، p=0.62و به ترتیب 8.6 و 2.9 درصد، (p=0.08) مقدار RF در تمامی 12 نمونه سرم RF مثبت، بالاتر از حد نرمال و بین 33 تا 37 IU/ml بود.
نتیجه گیری: تفاوتی در فراوانی اتوآنتی بادی های بررسی شده در سرم افراد HTLV-1 مثبت و افراد بدون عفونت پیدا نشد. پیشنهاد میشود در پژوهش های آتی، اتوآنتی بادی های سرم در بیماران HAM/TSP و مبتلایان به ATLL و نیز بار ویروسی HTLV-1 همراه با مارکرهای اتوایمیون مورد بررسی قرار گیرند.کلیدواژگان: عفونت HTLV-I، بیماری های اتوایمون، مارکرهای زیست شناختی، اتوآنتی بادی ها، اهداکنندگان خون

 
 
Title:

Evaluation of autoimmune markers in HTLV-I carriers and people without HTLV-I infectionAbstract:

Background: A high prevalence of human T-cell lymphotropic virus type 1 (HTLV-I) infection in Mashhad city has been reported. In addition adult T cell leukemia and HTLV-I associated myelopathy/ tropical spastic paraparesis, this infection could be result in several autoimmune diseaeses. Studies reported an association between HTLV-I infection and some autoantibodies with important roles in autoimmune disorders.
Methods: In this study 105 HTLV positive (cases) and 104 age- and sex matched HTLV negative blood donnors (controls) were compared for serum autoimmune markers including ANA, ANCA, Anti-CCP, IgG anti phospholipid and RF using SPSS software.
Results: The mean ages of cases and controls were 40.8±9.4 and 41.5±9.3 years, respectively (p=0.5). In case group, 81.9% and in control group 83.7% were males (p=0.74). In both grous, 1.9% showed an ANA seropositivity (p=0.68). Only one sample (1%) from case group was ANCA positive and no reactive case of IgG anti-Phospholipid was observed. The prevalences of anti-ccp and RF seropositivity had no significant differences between two groups (2.9 and 1 percents, respectively, p=0.62 and 8.6 and 2.9 percents, respectively, p=0.08). In all 12 RF positive samples, RF values were higher than normal (33-37 IU/ml).
Conclusion: No difference was observed in serum autoantibodies between HTLV positive and HTLV negative individuals. Evaluation of the markers among patients with HAM/TSP and ATLL as well as the viral load are recommended.Keyword(s): HTLV-I Infections, Autoimmune Diseases, Biological Markers, Autoantibodies, Blood Donors