برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تاثیر گیاه پالایی توسط صنوبر (Populus deltoides) بر میزان حذف آلاینده های شیرابه کمپوستگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: محیط زیست طبیعی

پژوهشگران: 
عابدی طوبی (مسئول طرح)
جمالزادفلاح فریبرز (مشاور طرح)
لشکربلوکی ابراهیم (همکار طرح)
عاشورنیا مهدی (همکار طرح)
صالحی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1394

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

شیرابه کمپوست که در فرآیند تبدیل زباله های شهری به کمپوست تولید می شود حاوی مقدار قابل ملاحظه ای مواد آلی، عناصر غذایی، املاح محلول و مقدار کمی از بعضی عناصر سنگین است. اضافه کردن شیرابه کمپوست به خاک می تواند علاوه بر ارتقا سطح باروری خاک موجب آلودگی آن نیز گردد. در این تحقیق به بررسی میزان جذب عناصر و رشد صنوبر دلتویدس در اثر آبیاری با شیرابه کارخانه کمپوست رشت پرداخته شده است. در ابتدای فصل رشد در اواسط اسفند، قلمه ها از درختان صنوبر در مرکز تحقیقات صنوبر صفرابسته برداشت و در گلدانهای پر شده از خاک با بافت لومی-شنی با عمق 40 سانتیمتر کاشته شدند. فاضلاب کمپوست از مخزن جمع آوری شیرابه زباله های شهری کارخانه کمپوست رشت جمع آوری و این شیرابه با استفاده از آب رقیق شد تا از سمیت آن به دلیل شوری اجتناب شود. 5 تیمار و هر تیمار با10 تکرار به این ترتیب اجرا شد: شیرابه خالص (100%)، 3:1 یعنی 3 واحد (حجم) از شیرابه مخلوط با 1 واحد آب (75%)، 1:1 (50%)، 1:3 (25%) و آب به عنوان تیمار کنترل (شاهد). اجرای تیمارها پس از اطمینان از استقرار کامل قلمه ها و ریشه آنها آغاز گردید. پارامترهای رشد شامل قطر، ارتفاع، حجم و تعداد برگها با توجه به میزان رشد نهالها بصورت دوره های دوماهه اندازه گیری شد. بیوماس اندام های هوایی گیاه (ساقه، شاخه ها و برگ) و ریشه در پایان فصل رویش اندازه گیری شد. غلظت عناصر در خاک در سه دوره سه ماهه اندازه گیری گردید. به طور کلی بررسی پارامترهای رشد نشان داد که تیمارهای 1:1 و 1:3 دارای عملکرد مشابه بوده در بسیاری از موارد میزان رشد نهالها در این تیمارها با هم تفاوت معنی دار ندارد. در کلیه پارامترهای رشد تیمار شیرابه خالص کمترین میزان را نشان داده است که دلیل آن وجود غلظت بالای نمک های محلول از جمله سولفور است که منجر به شوری و افزایش EC در خاک شده است. بیوماس اندام های هوایی و ریشه در پایان دوره رشد اندازه گیری شده است و نتایج آن نشان داد که بیشترین بیوماس اندام های هوایی و ریشه مربوط به تیمار 1:3 بوده و با تیمار آب تفاوت معنی دار دارد. در بقیه تیمارها تفاوت معنی داری از نظر بیوماس وجود نداشت، بنابراین شیرابه اثرات منفی نداشته است. مجموع بیوماس اندام های هوایی تولید شده توسط نهال های تحت تیمارهای شیرابه 202.25 گرم و تیمار آب 47.58 گرم بوده است. نتایج بررسی نشان داده که هر چه شیرابه غلیظ تر باشد تجمع عناصر در اندام های هوایی گیاه و خاک، بیشتر است. بررسی حذف عناصر موجود در شیرابه توسط گیاه از خاکی که در معرض غلظتهای مختلف شیرابه قرار گرفته است نشان داده که عناصر نیتروژن و کلسیم موجود در خاک در تیمارهای شیرابه با تیمار آب تفاوت معنی داری ندارد (p<0.05)، بدین معنی که نیتروژن و کلسیم توسط گیاه جذب شده و میزان این عنصر با مقدار آن در تیمار آب برابر است. غلظت فسفر در تیمارهای شیرابه خالص، 3:1 و 1:1 بیشتر از سایر تیمارها بوده و بین این سه تیمار با یکدیگر تفاوت معنی دار وجود ندارد (p<0.05). اما میزان فسفر در تیمار آب از همه تیمارها کمتر بوده و تفاوت معنی دار نشان داد (p<0.05). همچنین میزان آن با تیمار 1:3 نیز تفاوت معنی دار نشان داده است (p<0.05). به نظر می رسد دلیل تفاوت معنی دار میزان فسفر در تیمارها غلظت بالای فسفات در شیرابه نسبت به سایر عناصر باشد. در مورد عنصر پتاسیم نتایج مشابه فسفر به دست آمده است.کلیدواژگان: شیرابه کمپوست، صنوبر، بیوماس گیاهی، پارامترهای رشد، گیاه پالایی

 
 
Title:

Phytoremediation of Populus deltoides to Removal of Compost Leachate PollutantsAbstract:

Compost leachate is produced from conversion of municipal waste to compost. It containing a significant amounts of organic materials, nutrients, soluble salts and Small amounts of some heavy metals. Adding compost leachate to the soil can pollute it, also improve soil fertility. In this study we Investigated absorption and growth performance of Populus deltoides under irrigation of leachate of Compost Plant of Rasht. At the beginning of the growing season, in mid-March 2013, cuttings were processed from young, 1- year old seedlings of Populus trees at the green house of Populus Research Center of Safrabasteh. Cuttings were planted in pots filled with loamy -sand soil of the vicinity of the area with 40cm depth. Compost leachate was taken from a collection reservoir where leachate from open composting of organic municipal wastes and various gardening and plant wastes had been collected. The leachate was diluted with tap water to avoid direct toxicity due to salinity. Five treatments were applied to plants: (P) pure leachate, (3:1) 3 unit (by volume) of leachate mixed with 1 units of tap water, (1:1), (1:3) and (C) tap water (control). Treatments perform after assurance of seedlings establishment. The growth of the trees was monitored bi-monthly including diameter, height, volume and leaf number measurements. Aboveground (stem, branches and leaves) and root biomass were inventory at the end of growth season. Concentration of elements was determined each three months. Overall, growth parameters in 1:1 and 1:3 treatments were similar together and there are no significant differences between them (p<0.05). Pure treatment had minimum growth, because of high concentration of solvable salts in leachate such as sulfur that causes salinity and high EC in soil. 1:3 treatment exhibited the greatest overall aboveground and root dry mass and it is has significant difference with tap water treatment. There were no significant differences between the rest treatments, therefore leachate didn’t have negative impact. Total aboveground dry mass of leachate treatments and water was 202.25 and 47.58 gr, respectively. Accumulation of elements is more in the plant and soil in high concentrations treatments. N and Ca elements in soil had no significant differ between leachate and water treatments (p<0.05). It means that the elements absorb with plant. P concentration in Pure, 3:1 and 1:1 treatments were more than in other ones with no significant differences (p<0.05). It meant that high Phosphate concentration in leachate. K element show the same result as P.Keyword(s): Compost Leachate, Plant biomass, Growth parameter, Phytoremediation