برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی خواص بیولوژیک جلبک های مایکروسکوپی کلپومنیا سینوسا و اینگاریا استلاتا (Colpomenia Sinousa, Iyengaria Stellata)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان البرز 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1394

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

امروزه استفاده گسترده از آنتی بیوتیک ها باعث به وجود آمدن سویه های مقاوم میکروارگانیسم ها و افزایش روزافزون مقاومت آنتی بیوتیکی در سرتاسر جهان شده است لذا دستیابی به منابع جدید دارویی با اثرات جانبی کمتر از اهمیت فراوانی برخوردار است. لذا این مطالعه باهدف بررسی اثرات بیولوژیکی عصاره های اتیل استاتی، متانولی و آب متانولی جلبک های قهوه ای کلوپومینیا سینوسا (Colpomenia sinousa) و اینگاریا استلاتا (Iyengaria stellate) از سواحل شمالی خلیج فارس انجام شد.

در این پژوهش پس از نمونه برداری، اثرات ضد باکتریایی ،ضدقارچی و ضد سرطانی عصاره های آلی کلوپومینیا سینوسا و اینگاریا استلاتا جمع آوری شده از خلیج فارس بر روی یک سویه باکتری گرم مثبت به نام استافیلوکوک اورئوس و دو سویه باکتری های گرم منفی به نام های اشرشیا کولای، سودوموناس آئروژینوزا مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با آنتی بیوتیک های استاندارد مقایسه گردید. عصاره گیری به روش پرکولاسیون انجام شد. اثرات ضد باکتریایی (MIC) عصاره های نهایی به روش رقت های متوالی در لوله جهت تعیین حداقل غلظت بازدارنده بررسی شد.
هر سه عصاره اتیل استاتی، متانولی و متانول آبی دو جلبک قهوه ای کلپومنیا سینوسا و اینگاریا استلاتا از سواحل خلیج فارس اثرات ضد باکتریایی نشان دادند، در این میان عصاره اتیل استاتی جلبک اینگاریا استلاتابا MIC>2/5 mg/ml بیشترین اثر را بر روی هر سه سویه باکتریStaphylococcus aureus (PTCC:1112) ، E coli (PTCC:1338)،Pseudomonas aeruginosa (PTCC1707) داشت.
بررسی آزمون های ضد قارچی نشان داد که دو جلبک مورد بررسی فاقد اثرات ضد قارچی بودند. بررسی خاصیت آنتی کانسری عصاره ها نشان داد که عصاره متانولی جلبک کلپومنیا سینوسا در غلظت 100 میکروگرم در میلی لیتر پس از 48 ساعت می تواند 59 درصد از سلول های سرطانی را در محیط کشت از بین ببرد. عصاره اتیل استاتی جلبک آینگاریااستلاتا در غلظت 200 میکروگرم در میلی لیتر پس از 48 ساعت می تواند 35 درصد از سلول های سرطانی را در محیط کشت از بین ببرد
.کلیدواژگان: آنتی باکتریال، آنتی تومور، ضدقارچی، ماکروجلبک

 
 
Title:

Survey of Biological properties of marine Macro algae Colpomenia sinosa and Iyengaria stellateAbstract:

The widespread use of antibiotics leads to resistant strains of microorganisms and antibiotic resistance is increasing throughout the world, therefore, access to new sources of drugs with fewer side effects is important. This paper examines the effects of biological extracts of ethylacetate, methanol and methanol-water of Colpomenia sinousa and Iyengaria stellata in the Northern coast of the Persian Gulf.
In this study after sampling, antibacterial, antifungal and aniticancer effects of extracts of Colpomenia sinousa and Iyengaria stellata collected from Persian Gulf on a strain of bacteria called Staphylococcus aureus (gram-positive) and E.coli (gram-negative), Pseudomonas aeruginosa examined and the results were compared with standard antibiotics. Extraction was performed using percolation method. Antibacterial effects (MIC) of the final extracts based on a tube dilution method were determined. All three extracts, ethyl acetate, methanol and methanol-water of Colpomenia sinousa and Iyengaria stellata Showed antibacterial effects of Persian Gulf Coast and among the extracts, ethyl acetate extracts of Iyengaria stellata (MIC> 2/5 mg / ml) on each of the three strains of bacteria Staphylococcus aureus (PTCC: 1112), E coli (PTCC: 1338), Pseudomonas aeruginosa (PTCC1707) have the greatest effect.
Results of the antifungal tests showed that two algae have no antifungal activity.
The anticancer effect showed, The methanol extracts of Colpomenia sinousa at a concentration of 100
mgr/ml can destroy 59% of cancer cells after 48 hours in vitro. Ethyl acetate extract of Iyengaria stellata at a concentration of 200 mgr/ml can destroy 35% of cancer cells after 48 hours in vitro.Keyword(s): Antibacterial, Antitumoral, Antifungal, Seaweed