برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

پژوهشی در شناخت و اجرای دکترای پژوهش محورگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده برق 

گروه پژوهشی: مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 77896688-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان شهید حیدرخانی، خیابان شهید ملک لو، شماره 9، کدپستی: 16849، صندوق
 

چکیده:

دوره های دکتری پژوهش محور از جمله برنامه های نوین آموزش عالی در ایران به شمار می آید در حالی که اجرای برنامه های دکتری در نظام پژوهش محور در سطح بین المللی از قدمت طولانی برخوردار است. هدف از این پژوهش شناخت برنامه های دکتری پژوهشی و شیوه های اجرای آن در سطح جهانی بوده است که در طی آن انواع متفاوت برنامه های دکتری و سابقه تاریخی آنها به همراه بررسی تحولات اخیر این برنامه ها شناسایی گردیده است. علاوه بر آن در مورد نقش و جایگاه دانشجویان و استادان در برنامه های دکتری مبتنی بر نظام پژوهش محور و ضوابط و مقررات این دوره ها تحقیق شده است. همچنین فرایندهای ارزیابی کیفیت برنامه های دکتری مورد بررسی واقع شده و شیوه های رایج تامین اعتبارات مالی اجرای برنامه های دکتری مورد مطالعه قرار گرفته است. افزون بر آن گزارش برخی ابعاد برجسته برنامه های دکتری در کشورهای اروپایی و شیوه های نوین اجرای برنامه های بخش دیگری از این تحقیق را شکل می دهد. بخش پایانی پژوهش حاضر به تاریخچه و توسعه دوره های دکتری در ایران، ضوابط و مقررات حاکم بر آنها و نیز فرصت ها و چالش های اجرای این دوره ها در ایران می پردازد.کلیدواژگان: دوره های دکتری، آموزش پژوهش محور، دکتری پژوهشی، آموزش پژوهش، تحصیلات تکمیلی

 
 
Title:

Study on Identification and Implementation of Research Doctoral ProgrammesAbstract:

Research doctoral programme is considered as one of the emerging programmes in Iranian higher education system while the implemenatation of such doctoral programmes has long history at international level. The aim of this study is to identify the research doctoral programmes and their implementation methods worldwide in which different types of doctoral programmes, their historical background, and recent developments are studied. In addition, the role of students and professors in the research doctoral programmes and the regulations of these programmes are studied. Moreover, the quality assurance of doctoral programmes' processes and the current funding methods of PhD programmes of have been studied. Furthermore, the other part of the report highlights some aspects of doctoral programmes in European countries and their new implemented practices. Finally, the history and development of doctoral programmes in Iran as well as the rules and regulations governing theses programmes along with their opportunities and challenges are highlighted in Iranian higher education system.Keyword(s): Doctoral programmes, research-based education, research doctoral, research training, graduate education