برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان عوامل موثر دانسیته بافت پستان در ماموگرافی بیماران مراجعه کننده به مرکز بیماریهای پستانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده سرطان پستان 

گروه پژوهشی: بیماری های پستان و کیفیت زندگی

پژوهشگران: 
هاشمی عصمت السادات (مسئول طرح)
حقیقت شهپر (مسئول طرح)
منتظری علی (همکار طرح)
آل رسول سیمین (همکار طرح)
ابراهیمی ماندانا (همکار طرح)
مهرداد ندا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

مقدمه: در حال حاضر تنها روش غربالگری سرطان پستان که باعث کاهش مرگ میر ناشی از این بیماری می گردد، ماموگرافی است. از عواملی که منجر به نتایح منفی کاذب در ماموگرافی می گردد اثر دانسیته و تراکم بافت پستانی است که با افزایش تراکم بافت در ماموگرافی، حساسیت ماموگرافی کاهش می یابد. از طرفی افزایش تراکم بافت پستان منجربه افزایش ریسک ابتلا به سرطان پستان می شود. عوامل مختلفی مانند ارث، ژنتیک، عوامل هورمونی و باروری، عوامل تغذیه ای و .... بر میزان تراکم بافت پستانی تاثیر می گذارند ولی هنوز علت قطعی برای این مساله مشخص نشده است. این مطالعه جهت بررسی عوامل احتمالی موثر بر افزایش تراکم بافت پستان در ماموگرافی طراحی شده است.
مواد و روشها: در یک مطالعه مقطعی پرسشنامه حاوی متغیرهای مرتبط با خصوصیات دموگرافیک بیماران، متغیرهای آنتروپومتریک و متغیرهای وابسته به باروری و مصرف هورمونها در بیمارانی که در کلینیک پستان جهاد دانشگاهی تحت انحام ماموگرافی قرار گرفتند تکمیل و مورد بررسی قرار گرفت
.
یافته ها: در مجموع 428 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. سن 277 بیمار کمتر از 50 سال و 151 بیمار بالاتر از 50 سال بود. حدود 40% از بیماران تراکم پایین و 60% تراکم بالای نسج پستان داشتند. نتایج مطالعه ارتباط معنی داری بین سن کمتر از 50 سال،
breast cup size کوچک BMI پایین و وضعیت پره منوپوز با نمای متراکم در ماموگرافی نشان داد (p<0.001). ارتباط معنی داری بین متغیر مصرف OCP و سن منارک با نمای متراکم در ماموگرافی مشاهده نشد (p=./19 و p=0.16).
بحث و نتیجه گیری: تراکم بالاتر پستان که در زنان جوان پره منوپوز با
BMI پایین مشاهده شد، ممکن است موجب حساسیت پایین تر ماموگرافی در این افراد شود. این مساله می تواند تاکیدی بر اهمیت و ضرورت کنترل های بیشتر با فواصل نزدیک تر و استفاده از سایر ابزارهای تشخیصی سرطان پستان در گروه های مذکور باشد.کلیدواژگان: تراکم بافت پستان، سرطان پستان، ماموگرافی

 
 
Title:

Correlated factors of breast tissue density in mammography of Iranian breast clinic patientsAbstract:

Aim: Mammography is approved screening technique which may reduce breast cancer mortality. Evidences suggest that women with high breast density are four to five times more likely to get breast cancer than women with low breast density. In order to examine the effect of several factors on mammographic density, we designed and conducted this study in our breast clinic.
Material & Methods: In this cross sectional study a structured questionnaire consisting of several variables such as age, reproductive index, BMI, OCP consumption, age of menarche, breast cup size was fulfilled. Completed data were analyzed and their correlation with breast density was studied.
Results: In total 428 questionnaires were reviewed. About 65% of populations (277 women) were under the age of 50 year and 44% of them weremore than 50. The results indicate that there is a significant correlation between.Keyword(s): Breast cancer, Breast density, Mammography