برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه الگوی اپی ژنتیکی رده هایی از سلولهای پر توان تولید شده در پژوهشگاه رویان با تکیه بر کدهای هیستونی با روش جدید نوکلئوزوم الایزاگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: ژنتیک

پژوهشگران: 
بهاروند حسین (مسئول طرح)
شاه حسینی مریم (مسئول طرح)
فوایدی رها (همکار طرح)
ملامحمدی سپیده (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

ارگانیسم های پیچیده دارای تیپ های سلولی متنوعی هستند ولی یک ژنوم دارند. تنظیم بیان گروهی از ژنها بواسطه تنظیمات اپی ژنتیکی امکانپذیر میگردد. کروماتین با مکانیسم های اپی ژنتیکی مختلفی شامل: تغییرات هیستونی،تنوع هیستونی ونوآرایی کروماتین کنترل می شود. نوکلئوزوم ها بستر مناسبی برای بروز کدهای اپی ژنوم بوده و بدین ترتیب با هویت سلولی در ارتباط هستند.
کروماتین در حالت بنیادینگی سلول ها و نیز در طی تمایز به بافتهای مختلف ماهیت دینامیک دارد. معمولا استیلاسیون هیستونی با ساختار یوکروماتین مرتبط می باشد و بالعکس متیلاسیون هیستونها سبب ایجاد هتروکروماتین می گردد. بین مکانیسم های اپی ژنتیکی مختلف نوعی ارتباط متقابل وجود دارد و وجود میانکنش بین مدیفیکیشن های مختلف و نیز ارتباطات متقابل بین این کدها تعیین کننده است
.
در این تحقیق با بکارگیری تکنیک الایزای نوکلئوزومی
(Nucleosome ELISA) به مقایسه الگوی اپی ژنتیکی چند رده سلولی بنیادی جنینی، سلول های پرتوان القایی تولید شده در پژوهشگاه رویان، یک رده کارسینومای جنینی و دو رده سلولی تمایزیافته با منشأهای مختلف پرداخته شده است.
واریان هیستونی
H2A.Z و استیلاسیون لیزین 9 در هیستون H3 در سلول های تمایز نیافته شامل سلول های بنیادی جنینی و سلول های iPS مقادیر بالاتری از خود نشان می دهند اما در سلول های تمایز یافته شامل فیبروبلاست انسانی HDF و فیبروبلاست حاصل از تمایز RH6 مقادیر کمتری دارد. این موضوع دلالت بر ارتباط هر دوی آنها با کروماتین فعال دارد .
مارک اپی ژنتیکی متیلاسیون لیزین 9 هیستون
H3 درتمام رده های سلولی پرتوان اندک و در سلول های تمایزیافته مقادیر بالاتری نشان میدهد زیرا هتروکروماتین اختیاری غنی از متیلاسیون لیزین 9 است .
در این مطالعه در سلول های پرتوان متیلاسیون لیزین 4 (که با کروماتین فعال درگیر است) بیشتراز متیلاسیون لیزین 27 است که در حقیقت مارک اپی ژنتیکی کروماتین خاموش می باشد اما در سلول های تمایزیافته وضعیت عکس مشاهده می شود
.
این مطالعه نشان می دهد که ارتباط مستقیمی بین وضعیت پرتوانی یا تمایز، میزان بیان ژنها با نوع و میزان تغییرات هیستونی و مارکهای اپی ژنتیکی مختلف وجود دارد
.کلیدواژگان: اپی ژنتیک، تغییرات هیستونی، سلول های پر توان، سلول پرتوان القاشده، مارک اپی ژنتیکی، نوکلئوزوم الایزا

 
 
Title:

Epigenetic signature of the pluoripotent cell lines produced in Royan Institute by the new method of Nucleosome ELISAAbstract:

Complicatecd organisms have vatiouse cell types but one genume. Transcriptional regulation of some genes is possible by epigenetic regulations. Chromatin is been controlled by various epigenetic mechanisms such as: Histone changes, Histone variation and chromatine remodeling. Nucleosomes are suitable bases for appearance of epigenume codes and through this way correlate with cell identity.
Chromatine have dynamic nature in pluripotency state of cell and through diffentiation to different tossues. Usually Histone acetylation correlates with euchromatin structure and methylation of Histones causes formation of heterochromatin. Different epigenetic mechanisms have reciprocal relationship and interaction between different modifications and codes is determinating. In this study we compared epigenetic pattern of a few cell lines by method of Nucleosome ELISA including: ESCs, iPSCs, EC and differentiated cells.
Histone variant of H2A.Z and acetylation of lysine 9 of this histone, got higher amount in undiffentiated cells (ESCs, iPSCs) than differentiated cells but in human dermal fibroblast (HDF) and RH6 yielded fibroblast. This object coordinates with relationship between both of above epigenetic markes and euchromatin.
Epigenetic mark of dimethylatin of lysine 9 on H3 showed lower amounts in pluripotent cells than differentiated cells couse of heterochromatin is enriched of this modification.
In this study in pluripotent cells trimethylation of lysin4 on H3which involves with active chromatin, was more than silent chromatine mark of trimethylation of lysine 27, this state is opposite in differentiated cells.
This study shows that there is direct coralation between state of plripotency or differentioation of cell, rate of expretion with type and amount of histone modifications.Keyword(s): epigenetic, histone modifications, pluripotent cells, iPS, epigenetic marks, Nucleosome ELISA