برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

امکان سنجی جداسازی کمپلکس های سیانیدی طلا از کربن فعال شده با استفاده از الوئنت های متداول حاوی شکرگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تربیت مدرس 

گروه پژوهشی: مهندسی فرآوری مواد معدنی

پژوهشگران: 
غفاری علی (مسئول طرح)
ایوب زاده محسن (مسئول طرح)
ذاکری مهدی (همکار طرح)
ذوالقدری مجید (همکار طرح)
آرام رضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1394

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 37-88335335-88630480-88011001-021 ????? 4114-3945

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 343- 14115
 

چکیده:

سیانید آزاد بر جذب سطحی کمپلکس های سیانیدی طلا تاثیر زیان آوری دارد و در صورتی که دما نیز افزایش یابد این امر مشهودتر می شود، از این رو، اغلب برای واکنش واجذب طلا از کربن فعال از غلظت های بالای سیانید آزاد استفاده می شود. افزایش غلظت سیانید یا سود تا سطوح خیلی بالا اثرات منفی روی نرخ الوشن دارد. قدرت یونی بالای الوئنت فوائد مثبت این عوامل را خنثی می سازد و به همان صورت کاهش عوامل، عدم کارایی تولید را به دنبال خواهد داشت.
با توجه به آزمایش های انجام شده برای الوشن طلا از کربن فعال حاوی طلا نتایج مفیدی بدست آمد. با افزودن شکر به محلول الوئنت تا مقدار 3% بازیابی طلا از کربن فعال افزایش یافته است و پس از آن، روند افزایش بازیابی متوقف شد (حدودا 17.5%). بنابراین غلظت بهینه شکر برابر 3% انتخاب شد و در این مقدار بازیابی طلا تا مدت زمان 2 ساعت افزایش داشته و بعد از آن بدون تغییر باقی ماند. با افزایش دما از 50 تا 98 درجه سانتیگراد، بازیابی طلا از کربن فعال افزایش یافت (حدودا 25%) که این افزایش در مقادیر دمای پایین تر کم تر بود. بررسی های اقتصادی نشان می دهد که اگر در کارخانه طلای موته و آق دره از الوئنت های حاوی شکربه جای الوشن موجود، استفاده شود به ترتیب سالانه 851400 و 780450 دلار صرفه جویی در هزینه های عملیاتی آن هاخواهد شد.کلیدواژگان: الوئنت، الوشن، شکر، طلا، کربن فعال

 
 
Title:

Sepration of gold cyanide complexes from activated carbon by conventional eluents contain sugarAbstract:

According to laboratory tests that were conducted to elute of gold from gold-bearing carbon particles, results show that: Gold recovery from pregnant carbon particles increased by addition of sugar to elute solution until %3 of sugar in elution, more addition of sugar doesn’t make any more increases of recovery. Thus %3 of sugar in elution was chosen as an optimum level.
At the optimum level of sugar addition equal to %3, recovery of gold until 2 hours increases and after that it reminds constant. Gold recovery under those conditions is %33.72 and under %1 sugar and 8 hours is %33.31 that shows both recoveries approximately are equal. According to these results, optimum condition with 2 hours and %3 of sugar addition was achieved. An increasing of gold recovery about 25% from activated carbon in 50 to 98°C was accrued but in lower temperatures it was slight. According to economic studies, in Muteh and Agh Dareh gold plants if the new eluent be used instead of their present elution, annual operating cost of $ 851,400 and $780,450 will be saved, respectively. In addition, compared to conventional methods the initial investment costs in new process will be saved.Keyword(s): elute, elution, gold, sugar, activated carbon