برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نقش گزینه های پاسخ در طراحی پرسشنامه های سلامتگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: سلامت روان

پژوهشگران: 
منتظری علی (مسئول طرح)
رستمی طاهره (همکار طرح)
حائری مهریزی علی اصغر (همکار طرح)
طاووسی محمود (همکار طرح)
امیدواری سپیده (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

گزینه پاسخ، انتخاب پاسخگو به سئوال بسته است. گزینه های پاسخ در طراحی پرسشنامه های مطالعات سلامت، مطالعات اپیدمیولوژیک و بالینی بسیار اهمیت دارند. در این مطالعه مفاهیم گزینه های پاسخ در پرسشنامه های سلامت و میزان همپوشانی گزینه های پاسخ از نظر مفهومی، تعداد مناسب گزینه های پاسخ بررسی گردید. که هدف آن ارزشیابی پاسخ های طبقه بندی شده متفاوت افراد در مواجهه با پرسشنامه های مربوط به سلامت بود.
بدین منظور یک مطالعه جمعیتی با نمونه ای از افراد بالغ 18 تا 65 سال در تهران انجام شد. شرکت کنندگان به سوالات یک پرسشنامه طراحی شده پاسخ دادند. پرسشنامه مزبور حاوی چند مقیاس دیداری مشابه (با درجه بندی 0 تا 10 با انطباق 0 با حداقل امتیاز و 10 با حداکثر امتیاز) به منظور ارزیابی پاسخ های طبقه بندی مکتوب ارائه شده در قیود مختلف بود. در مجموع 1109 پرسشنامه تکمیل شد.
میانگین (انحراف معیار) سنی شرکت کنندگان (11.82)3436 و میانگین (انحراف معیار) سال های تحصیل آنها (3.93)11.99 بود. تحلیل داده ها نشان داد که در اکثر موارد ارزیابی مخاطبان (با انتخاب درجات قیود ذی ربط) یکسان است. در پاسخ به قیود مقدار، میانگین (انحراف معیار) امتیازات برای گزینه "خیلی زیاد" (1.09) 8.35 و برای گزینه "زیاد" (1.22)7.10 بود. در پاسخ به قیود زمان نشان داده شد که میانگین (انحراف معیار) امتیازات برای گزینه"همیشه" 8.99(1.46) و برای گزینه "اغلب" (1.69) 6.65، و برای گزینه "اصلا" (0.65) 0.25بود. همچنین یافته های در خصوص قیود حالت نیز مشابه حاصل شد. برای نمونه افراد بیشترین امتیاز ارزیابی را برای گزینه "عالی" در نظر گرفتند. میانگین (انحراف معیار) امتیازات برای گزینه "عالی" (1.01) 9.42 و برای گزینه "بسیاربسیار خوب" (1.02)9.09 بود. در پاسخ به سوالات سنجش نگرش نیز الگوی یافته ها مشابه بود. میانگین (انحراف معیار) امتیازات برای گزینه "کاملا موافق" (0.94) 957، برای گزینه "موافق" (1.07) 5.02 بود. همچنین در مقایسه گزینه های 5 تایی با 7 تایی تفاوت محسوسی مشاهده نشد. (چولگی 0.247- در مقابل 0.255). تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس سن، جنسیت، تحصیلات، تاهل و شغل نیز تفاوت معناداری در پاسخ شرکت کنندگان نشان نداد. در مورد تاثیر جمله بندی سووالات یک پرسشنامه بر انتخاب گزینه های پاسخ، یافته ها نشان داد اگر چه مردم پاسخ های نسبتا یکسانی را انتخاب می کنند، اما لازم است در این زمینه از سووالاتی که یک مفهوم را در اشکال گوناگون می پرسند در صورت امکان پرهیز کنند. در مجموع این مطالعه نشان داد که مردم در پاسخ به سووالات یک پرسشنامه تقریبا با یک مفهوم مشترک، گزینه های پاسخ را انتخاب می کنند و از جهت روش شناختی می توان به یکسانی پاسخ مردم در انتخاب گزینه ها اطمینان کرد.کلیدواژگان: گزینه های پاسخ، پرسشنامه، قید مقدار، قید زمان، قید مکان

 
 
Title:

Response categories in health-related questionnairesAbstract:

Different people respond to a question differently. But do they value the same when they choose a response category to respond to a given question. For instance when they choose ‘excellent’ do they have the same evaluation in their mind. This study aimed to investigate people’s evaluations of different response categories usually used in health-related questionnaires. A population-based study was conducted in Tehran, Iran. A representative sample of adults aged 18 to 65 years were entered into the study and were asked to respond to a questionnaire. The questionnaire contained different visual analogue scales (from 0 to 10 with 0 being at lowest and 10 at highest extreme) in order to evaluate different verbal response categories presented in different types of adverbs. In all 1109 respondents completed the questionnaire. The mean age of participants was 34.36 (SD=11.82) and relatively they were well educated (mean formal education = 11.99, SD=3.93). The analysis of the data indicated that in most instances the participants showed almost similar evaluations for adverb of degree. For ‘very much’ the mean point was 8.35 (SD=1.09) while for ‘much’ it was 7.10 (SD=1.22). When respondents were asked to indicate the values for adverb of time, it was found that the mean value for ‘always’ was 8.99 (SD=1.46), whereas for ‘often’ it was 6.65 (SD=1.69), and for ‘not at all’ it was 0.25 (SD=0.65). Similar findings were found for adverb of manner. For example people indicated that when they say ‘excellent’ they value it as highest possible degree. The mean point for ‘excellent’ was 9.42 (SD=1.01), for very good it was 9.09 (SD=1.02) In responding to attitudinal questions we found similar patterns. They valued ‘strongly agree’ equal to 9.57 (SD=0.94), ‘agree’ equal to 7.89 (SD=1.45) and ‘neither agree nor disagree’ equal to 5.02 (SD=1.07). When comparing 5-point and 7-point Likert scales the finding showed no significant difference. (Skewness: -0.247 vs. 0.255). The most important finding was the fact that there were no significant differences in people’s responses with regards to age, gender, education, marital and employment status. In addition it was found that when a unique concept with different framing (positive, negative, and neutral) was posed, there were a relatively acceptable correlation among people's responses. The findings also showed that people tend to respond better to positive questions. Overall, the findings showed promising results indicating that people had almost similar evaluations of response categories when responding to a questionnaire. The findings suggest since people perceive similar meaning for verbal response categories it is safe to ask people to rate different response categories and then report aggregate results as statistical figures such as percentage or mean scores.Keyword(s): Response categories, questionnaire, adverb of degree, adverb of time, adverb of manner