برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت مادران کودکان حاصل از درمان کمک باروری با مادران کودکان حاصل از لقاح طبیعیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: سلامت کودک و فیزیوتراپی زنان

پژوهشگران: 
احمدی سیدابراهیم (مسئول طرح)
منتظری علی (همکار طرح)
مظفری کرمانی رامین (همکار طرح)
آذری افسانه (همکار طرح)
فرهنگ نیا منصوره (همکار طرح)
دادفر محبوبه (همکار طرح)
شاه علی شاداب (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1394

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

هدف: زنان نابارور از مشکلات روانشناختی، هیجانی و عاطفی بیشتری نسبت به زنان بارور رنج می کشند، از طرفی زمانیکه بچه دار می شوند با توجه به فرایند پرزحمت و پرهزینه درمان ناباروری دقت و وسواس بیشتری نسبت به کودک خود به خرج می دهند و این امر ممکن است کیفیت زندگی آنان را دستخوش تغییراتی سازد. این تحقیق با هدف بررسی وضعیت کیفیت زندگی مادران نابارور در مقایسه با مادران بارور قبل و بعد از تولد کودک انجام شد.
مواد و روش ها: این تحقیق یک مطالعه مداخله ای است که بر روی 86 مادر باردار به روش کمک باروری مراجعه کننده به پژوهشکده رویان بعنوان گروه مداخله و 76 مادر باردار به روش طبیعی مراجعه کننده به متخصصین زنان بعنوان گروه شاهد انجام شد. نمونه ها بصورت در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه فرم کوتاه
(SF-36) را جهت بررسی کیفیت زندگی قبل و بعد از تولد کودک تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان دادند که کیفیت زندگی مادران باردار به روش کمک باروری و همچنین مادران باردار به روش طبیعی، بعد از تولد کودک نسبت به قبل از تولد افزایش یافته بود. کیفیت زندگی مادران باردار به روش کمک باروری بعد از تولد کودک نسبت به مادران باردار به روش طبیعی بیشتر بود
(p<0.001).
سلامت جسمی مادران بین دو گروه مداخله و شاهد (بعد از تولد کودک) معنی دار نبود
(P=0.341)، اما سلامت روان مادران بین دو گروه مداخله و شاهد (بعد از تولد کودک) معنی دار بود (p<0.001).
نتیجه گیری: توجه به ابعاد کیفیت زندگی مادران نا بارور و برنامه ریزی برای ارتقای آن می تواند سبب ارتقای سطح سلامت زوجین نابارور گردد
.کلیدواژگان: کیفیت زندگی، مادران، درمانهای کمک باروری، پرسشنامه SF-36

 
 
Title:

Comparison of health–related quality of life in fertile mothers and infertile mothers received ART treatmentAbstract:

Background: Infertile women suffer from psychological, emotional and affectional problems more than fertile women. On the other hand, when they have children after alaborious and expensive process of infertility treatment, they are spending more accuracy and more obsessed to their children and this may change their Quality of life.
Method: This interventional research was conducted on 86pregnant women by using assisted reproductive technique that refer red to Royan Institute as case group and76 spontaneous pregnant women who referred to gynecologists as the control group. Accessible Samples were selected and Short Form Questionnaire (SF-36) were completed before and after the delivery. Data was analyzed with statistical tests.
Finding: Research findings showed that the quality of life of pregnant women using assisted reproductive after delivery was better than before delivery. The quality of life of pregnant mothers using assisted reproductive technique was better than the control group.
Conclusion: Considering the dimensions of quality of life in infertile mothers and planning to upgrade it can cause promotion of health condition in infertile couples.Keyword(s): Quality of life, FS-36 questionnaire, Infertility, Pregnancy, Childbirth