برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر احساس شادکامی آنان در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
پاداشی موسی (پژوهشگر)
بیک زاد جعفر (استاد راهنما)
مولوی مهران (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1391

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر احساس شادکامی آنان در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران می باشد برای این منظور توانمندسازی بر اساس نظریه وتن و کمرون در پنج بعد، احساس شایستگی، احساس موثر یودن، احساس معنی داری، احساس خود مختاری، احساس اعتمادو نظریه شادکامی بر اساس نظریه آرگایل تعریف و در این راستا یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. جامعه آماری حاضر کارکنان اداره کل بنادر و دریا نوردی استان مازندران می باشد که تعداد آن 494 نفراست حجم نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری کوکران به اندازه 216 نفر برآورد شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه، پرسشنامه توانمندسازی وتن و کمرون و پرسشامه شادکامی آرگایل است که پس از سنجش روایی و پایایی در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است بدین ترتیب که برای توصیف، طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده ای آماری از روش آماری توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمونهای کلموگروف اسمیرنف،r پیرسون و رگرسیون دومتغیره استفاده شد که نتایج حاصل نشان دهنده تایید تمام فرضیه های تحقیق به غیر از فرضیه 5-1 می باشد .
به عبارتی توانمندسازی کارکنان و ابعاد آن، احساس شایستگی، احساس موثر بودن، احساس معنی داری و احساس خود مختاری بر احساس شادکامی کارکنان اداره کل بنادر مازندران موثر است و بعد احساس اعتماد توانمندسازی بر احساس شادکامی تاثیری ندارد
.کلیدواژگان: توانمندسازی، احساس شادکامی، احساس شایستگی، احساس موثر بودن، احساس معنی داری، احساس خودمختاری

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):