برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تاثیر آموزش ضمن خدمت بر بهره وری و مدیریت دانش کارکنان بنادر شمالی سال تحصیلی 90-1389گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
سام دلیری مریم (همکار طرح)
تقی پور حسینعلی (مسئول طرح)
غفاری محمد (مشاور طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1390

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت در ارتقاء بهره وری و مدیریت دانش کارکنان بنادر شمالی انجام شد. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و جامعه آماری تحقیق متشکل از مدیران، کارشناسان مسوول، کارشناسان و متصدیان بنادر نوشهر، انزلی، امیرآباد، و ترکمن( N=360) بود. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد و در مجموع 186 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه به شیوه بسته پاسخ بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از«آزمونt » و «ویلکاکسون» استفاده شده است. نتایج نشان داد که دوره های آموزش ضمن خدمت در ارتقاء بهره وری و مدیریت دانش کارکنان بنادر شمالی موثر بوده است. همچنین یافته ها حاکی از آن است که تفاوت قابل ملاحظه ای بین میانگین مدیریت دانش و بهره وری قبل از آموزش و مدیریت دانش و بهره وری بعد از آموزش وجود دارد و این نشان دهنده اثر آموزش ضمن خدمت بر روی مدیریت دانش و بهره وری می باشد. و تفاوت قابل ملاحظه ای بین بهره وری قبل از آموزش و بهره وری بعد از آموزش وجود دارد و این نشان دهنده اثر آموزش ضمن خدمت بر روی بهره وری می باشد. و میانگین مدیریت دانش بعد از آزموزش از مدیریت دانش قبل از آموزش بیشتر است.کلیدواژگان: آموزش ضمن خدمت، بهره وری، مدیریت دانش، کارکنان

 
 
Title:

Impact on Improving Productivity in – the effect of training on employee productivity and knowledge managers in North Port 1389-1389 Scool YearAbstract:

This study investigated the effect of in-service training to improve knowledge worker productivity was to northern ports were Descriptive survey research methods and study population consisted of managers, experts in charge, experts and incumbents ports Noshahr, Anzali, Layout, Vtrkmn (N=360) were. For sampling, stratified random sampling method was used and a total of 186 were selected as sample. Depending on the method of collecting data, questionnaires and analysis of data from the "Test t" and "Wilcoxon" is used. The results showed that in-service training courses to improve staff productivity and knowledge management has been effective in North Port. Results also indicate there is Significant differences between average of knowledge management and productivity of education And knowledge management and productivity after training. This shows the effect of training on knowledge management and productivity. There is Significant differences between the productivity and efficiency of education and This indicates that the effect of training on productivity. The average of knowledge management after training is more than knowledge management before.Keyword(s): training, productivity, knowledge management, employees