برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر رسوب گذاری کانال دسترسی و حوضچه آرامش بنادر (مطالعه موردی- بندر نوشهر)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
مصطفائی محسن (پژوهشگر)
نورمند بهرضا (استاد راهنما)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رسوب گذاری کانال دسترسی و حوضچه آرامش بندر نوشهر بود. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها توصیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 22 نفر از کارشناسان، صاحب نظران حوزه فنی و مهندسی سازمان بنادر و دریانوردی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران (بندر نوشهر) و مهندسین مشاور همکار بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد؛ میزان پایایی پرسشنامه نیز از طریق بررسی سازگاری گزاره ها مورد تایید قرار گرفت.
محقق با تدقیق در مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق، یافته های سایر محققین و مطالعات میدانی مهندسین مشاور همکار با سازمان بنادر، اصلی ترین عوامل موثر بر رسوب گذاری کانال دسترسی و حوضچه آرامش بندر نوشهر را شامل پنج عامل تغییرات سطح آب دریای خزر، تغییرات خط ساحلی اطراف بندر، اجرای پروژه های طرح توسعه بندر، موقعیت مکانی بندر و جابه جایی رسوبات ساحلی دسته بندی نمود. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری بر اساس تکنیک سلسله مراتبی (
AHP) نشان داد که تغییرات سطح آب دریای خزر با میزان 0.336 دارای بیشترین تاثیر بوده، و تغییرات خط ساحلی اطراف بندر با میزان 0.262، جابه جایی رسوبات ساحلی با میزان 0.162، موقعیت مکانی بندر 0.121، اجرای پروژه های طرح توسعه بندر با میزان 0.119 رتبه های بعدی را کسب نمود. در پایان نیز مبتنی بر نتایج این تحقیق به ارائه راهکارهای علمی و عملیاتی جهت کاهش نرخ رسوب گذاری کانال دسترسی و حوضچه آرامش بندر نوشهر پرداخته شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

The purpose of this study is to investigate, identify and prioritize factors that have effects on sedimentation access channel and stilling basin in Nowshahr port. This study in terms of purpose is an applied research and in terms of collecting data is descriptive. The statistical population of this research consists of 22 people of experts and technical experts in Ports and Maritime organization, general directorate of Ports and Maritime in Mazandaran Province (Nowshahr port) and consulting engineers. Data gathered by questionnaire; the reliability of it was confirmed by examining statements compatibility.
The author classifies the most important factors which have effects on sedimentation access channel and stilling basin in Nowshahr to five categories: changes in sea level of Caspian Sea, changes in coastline around the port, executing projects on port development plan, location of the port and transporting coastal sediment, by doing exact researches on literature review, findings of other researches and field studies of consulting engineers. Findings of data analysis based on analytical hierarchical process shows that changes in sea level of Caspian Sea with score of 0.336 has the most effect, and other scores in terms of effect are respectively: changes in coastline around the port with 0.262, executing projects on port development plan with 0.162, location of the port with 0.121 and transporting coastal sediment with 0.191. Finally, based on findings of this research, some practical and scientific solutions for decreasing sedimentation access channel rate and stilling basin in Nowshahr port are presented.Keyword(s):