برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و ارائه راهکارهای بکارگیری رایانش ابری (Cloud Computing) و مجازی سازی (virtualization) در سازمان بنادر و دریانوردیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
محمدی عباس (پژوهشگر)
البرزی محمود (استاد راهنما)
افشارکاظمی محمدعلی (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

با گسترش تخلیه و بارگیری کالا و حمل و نقل دریایی و با توجه به سیاست های کلی و مفاد برنامه پنجم توسعه کشور و تاکید مرکز تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی سازمان ملل (UN/CEFACT) به تسهیل تجارت و توسعه استانداردهای تجارت الکترونیکی، ایجاد یک راهکار الکترونیکی مناسب که بتواند با استفاده بهینه از منابع موجود، شبکه های درهم تنیده ارتباطات سازمان را برای سرویس دهی مناسب، به یک شبکه ساخت یافته منسجم و امن تبدیل نماید، ضروری است. از طرفی استفاده از تکنولوژی مجازی سازی و رایانش ابری؛ روشی است که امکان تجمیع و یکپارچگی منابع مختلف موجود را فراهم نموده و باعث کاهش هزینه های اساسی در منابع سخت افزاری و پشتیبانی آنها می گردد. و دسترسی به منابع و سرویس های مختلف را بر اساس میزان نیاز کاربر به گونه ای انعطاف پذیر و مقایس پذیر از راه اینترنت یا اینترانت به کاربر تحویل می دهد.
بنابراین در فاز اول؛ ابتدا وضعیت موجود سازمان، شناسایی و سپس شاخص ها و نقاط ضعف (معایب) و قوت (مزایا) فناوری های مختلف روز دنیا، برای بکارگیری در هر سه لایه رایانش ابری (
IaaS, PaaS, SaaS) تهیه شد، در فاز بعدی با استفاده از ارزیابی متدولوژی فرآیند تحلیل شبکهای (ANP)، مدل "ابر ترکیبی" برای سازمان بنادر و دریانوردی انتخاب شد و مناسب ترین فناوری متداول برای کاربرد در لایه زیرساخت (IaaS)؛ فناوری "VMware vCloud Suite" و برای لایه های Paas ,SaaS؛ فناوری “2X RAS” تعیین شد. در فاز نهایی؛ راهکارهای "الف- جداسازی مجازی فضای اینترنت از اینترانت، ب- راه اندازی مجازی و امن مکاتبات الکترونیکی دارای طبقه بندی محرمانه، ج- راه ا ندازی امن دورکاری مجازی و د- مدیریت و کنترل خروج اطلاعات از سازمان بصورت مجازی." از طریق طراحی مدل رایانش ابری برای بهره برداری کاربران سازمان بنادر و دریانوردی و جامعه بندری و حمل و نقل دریایی کشور تهیه شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Investigating and Providing solutions using Cloud Computing and Virtualization in the PMOAbstract:

With the ever-increasing development of marine transportation, Ports and Maritime Organization, in practice, faces a massive load of data and electronic systems; hence, management of which using traditional tools seems not to be friendly and the relating maintenance and support comprise of a complex process which is both time-consuming and costly.
Regarding the general policies and provisions of the Fifth Development Plan of Iran and the emphasis of UN Centre on Trade Facilitation and e-business (UN/CEFACT) on the facilitation of e-business and the development of e-business standards, creation of an electronic procedure to be able to accelerate and facilitate the interaction among beneficiaries and operators of ports and shipping sector and conversion of the intermingled communication networks to a structured and integrated one is inevitable and a key solution to the said problems.
Thus, the use of virtualization technology which is a method of integration of various resources to decrease the infrastructural costs in hardware resources, maintenance and in support, as well is a must.
On the other hand, cloud computation which is a computation model based on a series of infrastructural elements, especially virtualization, can yield flexibly access to various resources and services, similar to public utility services, on demand and on the basis of the need of users and in a scalable manner through internet or intranet.
Therefore, at the first phase, the status quo of the organization should be identified and then, the weaknesses (disadvantages) and strengths (advantages) of PMO and modern technologies for all three layers of cloud computing services (laaS, PaaS, SaaS) were provided subsequently.
At the next phase, using assessment methodology of Analytic Network Process (ANP), the hybrid cloud computing model was selected and the most suitable current technology to be used in infrastructure layers (IaaS), “VMware vCloud Suite” and “2X RAS” technology for Paas, SaaS layers were chosen.
At the final phase, the following solutions were taken into consideration:
A- Virtual separation of the internet space from intranet
B- The safe virtual implementation of electronic correspondence system with classified nature.
C- The safe virtual implementation of teleworking
D- Managing and controlling information output from the Organization virtually through designing cloud computing model to be used by PMO users, Port community and by marine transportation, as well.Keyword(s):