برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه مدیریت دانش و تفکر استراتژیک کارکنان (مطالعه موردی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
کیاکجوری سعید (پژوهشگر)
کیاکجوری داوود (استاد راهنما)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

مقدمه
از آنجا که گام نخستین در هر پژوهش شناسایی و بیان مساله آن پژوهش می باشد و اهداف بر مبنای آن تعیین شده و فرضیات تدوین می گردند، ما نیز در این فصل ابتدا به بیان مساله، اهمیت موضوع، ضرورت پژوهش، اهداف اصلی و فرعی پژوهش، سوالات پژوهش، فرضیات پژوهش، روش شناسی آن، جامعه آماری و نمونه آماری پژوهش، قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی این پژوهش و در انتهای فصل به تعریف برخی از اصطلاحات مورد استفاده این بحث می پردازیم.
امروزه بسیاری از سازمان ها از این مساله که نمی توانند از دانش در محل شایسته آن برای رسیدن سازمان به مزیت های رقابتی، اطلاعات مهم، به موقع و قابل دوام و نیز منابع لازم برای توسعه در جهت تفکرات بلندمدت مدیران و استراتژی های سازمانی بهره برداری نمایند، رنج می برند و این در حالی است که نقش فرایندهای مدیریت دانش سازمانی در راستای نیل به مقاصد استراتژیک سازمان از اهمیت سرنوشت سازی برای سازمان ها برخوردار است. از آنجا که فرایندهای مدیریت دانش، راهبردها و فرایندهایی هستند که قادرند جریان دانش را در جهت ایجاد و برآورده ساختن انتظارات سازمان، مشتریان و کاربران در کل سازمان در آورند، دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان تنها با درک درست رابطه بین این فرایندها و ابعاد گوناگون تفکر استراتژیک که برنامه ریزی بلندمدت را در پی دارد میسر می شود (داونپورت و پروساک، 1381، ص 76).
فهم رابطه بین فرایندهای چندگانه مدیریت دانش در سازمان با تفکر استراتژیک، آگاهی و اطلاعات مفیدی از اینکه سازمان چگونه می تواند به نحوی شایسته برنامه مدیریت دانش را برای رسیدن به منافع رقابتی قابل دوام و استراتژیک به کار گیرد را فراهم می سازد. مدیریت دانش به عنوان ابزاری کارآمد که قادر به ایجاد پویایی درونی و خلق و بهره گیری از ظرفیت های منابع انسانی و منبعی قابل اطمینان برای برنامه ریزی های بلندمدت در سازمان می باشد شناخته می شود و یافتن پاسخ این پرسش که ارتباط بین هرکدام از فرایندهای مدیریت دانش و تفکرات استراتژیک کارکنان چگونه است، مساله ای است که در پژوهش پیش رو سعی داریم به آن بپردازیم.کلیدواژگان:

 
 
Title:

The Relationship between Knowledge Management and Strategic Thinking (Case Study: General Directorate of Ports and Maritime Of Mazandaran Province, Iran)Abstract:

The aim of this study is to investigate the relationship between knowledge management and its components with strategic thinking. This research is applied based on the nature and correlation based on the method. The statistical population consists of all 196 staff of the General directorate of ports and maritime of Mazandaran province with minimum degree of associate that 133 were chosen based on Cochran formula as statistical sample in random way. The data were collected by Bhatt (2001) adjusted knowledge management questionnaire and mohammadpoor et al (2013) strategic thinking capacity questionnaire with 13 items. The nominal validity used and for measuring the reliability of two questionnaires, Cronbach alpha of 0.970 and 0.885 were obtained respectively. In order to evaluate the research hypotheses SPSS software and correlation and regression analysis were used. The results showed a significant relationship between knowledge management and its components -acquire creation, registration, transfer and application- with strategic thinking in General directorate of ports and maritime of Mazandaran province staff.Keyword(s):