برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تاثیر ابعاد بسته بندی کالای عمومی بر پوشش بیمه باربری کالای دریایی (صادرات- واردات) (مطالعه موردی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان- بندر انزلی)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1394

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

بسته بندی به عنوان یکی از ابزارهای مهم بازاریابی می تواند نقش بسزایی در خلق مزیت رقابتی پایدار ایفا نموده و از این طریق باعث می گردد شرکت ها در رقابتی پایدار از طریق بکارگیری استراتژی های رقابتی مناسب بهره جویند. یک بسته بندی مناسب باید با توجه به نوع کالا و اندازه کالا، نیاز به حفاظت از آن در نظر گرفته شود تا بتواند در برابر فشارهای معمول که کالا در طول انتقال متحمل میشود مقاومت کنند. هدف این پژوهش سنجش میزان تاثیر بسته بندی کالا عمومی بر بیمه باربری کالا دریایی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان می باشد. جامعه آماری این تحقیق، بمنظور انجام مطالعات میدانی شامل مدیران و کارشناسان بندری و گمرکی، بیمه صاحبان کالا و نماینده قانونی صاحبان کالا، خطوط کشتیرانی و اساتید دانشگاه در حوزه مرتبط با امور بندری، دریایی و بیمه ای اداره بنادر و دریانوردی استان گیلان به تعداد 245 نفر می باشد، که از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس و از طریق فرمول کوکرن، جامعه محدود به تعداد 124 نفر نمونه گیری شد. جهت آزمون فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری و از آزمون تی برای تفاوت معنی دار بودن میانگین متغیرها و آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سطح معنی داری بدست آمده برای متغیرهای این پژوهش (طراحی، حجم، دوام، ایمنی، اطلاع رسانی) کوچکتر از پنج صدم می باشد، بنابراین تفاوت معنی داری بین میانگین های ابعاد بسته بندی کالای عمومی و میانگین مورد انتظار وجود دارد، بنابراین می توان گفت که بسته بندی کالای عمومی بر پوشش بیمه ای کالای دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان- بندر انزلی تاثیرگذار می باشد.کلیدواژگان: بسته بندی، طراحی، حجم، دوام، ایمنی، اطلاع رسانی، پوشش بیمه ای حمل و نقل دریایی

 
 
Title:

The impact packaged goods of insurance coverage for sea-based (Import- Export) (A Case Study of Gilan Ports and Maritime Administration)Abstract:

Packing plays an important role in creating constant competetivenes so that companies employ strategies to enjoy constant competetiveness. A suitable packing should be considered according to kind and size of product and the need of preserving so that it could endure the usuol pressures while the product is transferring. The goal of this study is estimating the effect of packing public goods on transferring insurance of marine goods in guilan port and marine general officc. statistical society of this study for performing field research is consisted of managers, port and custom experts, goods owners insurance, logical representative of goods owners, ships routes and proffessors related to port marine and insurance matters of guilan port and merine general office. there are 245 persons that were sampled by non- random sampling with kokron formula, a society consisted of 124 persons. in this surrey structural equations were used for hypothesis testing and T- test for differentiating the significance of mean of variables and feridman-test for ranking rariables. the result of survey shows that the obtained significance for variables of this survey(designing, capacity, constancy safety, notifing) is less than %5. there fore, there is significant difference between meens of packing general goods and expecting mean. So we can say that general good packing influences on insurance covering of marine goods of guilan port and marine general office.Keyword(s): packing, designing, capacity, constancy notifying, insurance corering of marine transfering.