برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه بین بازاریابی درونی و جذابیت ادراک شده نام تجاری کارفرماگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  پاییز 1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

بندر امیرآباد، به منظور رقابت با بنادر منطقه نیازمند توجه به بازاریابی درونی و جذابیت محیط کار برای کارکنان خود می باشد. انجام چنین تحقیقاتی می تواند تا حدودی به برنامه ریزی بهتر و مناسب تر در این زمینه یاری نماید. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین بازاریابی درونی و جذابیت نام تجاری کارفرما در بین کارکنان بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی، پیمایشی می باشد. متغیرهای تحقیق، شاخصهای بازاریابی درونی، ترسیم چشم انداز، سیستم ارزیابی عملکرد، آموزش کارکنان، هزینه روانشناختی یادگیری، سیستم پاداش، ارتباطات سازمان، مشارکت کارکنان و شاخصهای جذابیت نام تجاری کارفرما، ارزش اجتماعی، ارزش بازار، ارزش اقتصادی، ارزش کاربردی، ارزش همکاری، و محیط کار می باشند. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان بندر امیرآباد به تعداد 273 نفر بودند. روش نمونه برداری به صورت تصادفی ساده و حجم نمونه به تعداد 159 نفر تعیین گردیده است. ابزار اندازه گیری متغیرهای تحقیق، پرسشنامه می باشد که از روایی و اعتبار لازم برخوردار است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، واریانس، انحراف معیار و نمودار فراوانی) و برای تائید و رد فرضیات پژوهش از روش آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون کولموگورف اسمیرنوف) استفاده شده است. یافته های پژوهش عبارتند از: میان بازاریابی درونی و جذابیت نام تجاری کارفرما در کارکنان بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیراباد رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشته و بیشترین تاثیر متعلق به سیستم ارزیابی عملکرد سازمان و کمترین تاثیر مربوط به سیستم مشارکت کارکنان بوده است.کلیدواژگان: بازاریابی درونی، جذابیت ادراک شده، نام تجاری کارفرما، بندر امیرآباد

 
 
Title:

The Relationship between Internal Marketing and Perceived Attraction of the Employer’s Brand (Amirabad port special economic zone)Abstract:

Keyword(s):