برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی آلودگی هوا ناشی از کشتی ها در بندر انزلیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
توتچی فتیدهی ناصر (پژوهشگر)
حائری سام (استاد راهنما)
راهنورد - (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  مهر 1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

توسعه روز افزون حمل و نقل دریایی و فعالیت های بندری منجر به افزایش انواع آلاینده ها در محیط زیست می شود. سالانه بالغ بر 1500 فروند کشتی در بندر انزلی پهلو داده می شود و با توسعه بندر در آینده ای نزدیک تولید گازهای آلاینده از کشتی ها مردم ساکن اطراف بندر را آسیب خواهند رساند البته قرار گرفتن بندر در داخل شهر یک چالش محسوب میگردد. در این تحقیق میزان گازهای آلاینده منتشره از ژنراتور کشتی ها که در اسکله پهلو گرفته بودند، با استفاده از دستگاه گاز آنالایزر مورد اندازه گیری قرار گرفتند. اگرچه سهم آلودگی هوا ناشی از کشتی ها به اندازه سایر منابع آلاینده نمی باشد ولی هر کشتی می تواند به عنوان یک کارخانه کوچک آلاینده هوا محسوب گردد.
بر اساس پروژه توسعه بندر انزلی که از 10 پست اسکله به 24 پست اسکله ارتقاء داده خواهد شد آلودگی هوا رشد زیادی خواهد داشت.
در این تحقیق نتایج بدست آمده حاصل از آنالیز گازها ی خروجی از ژنراتور 10 فروند کشتی با تیپ ها و زمان ساخت متفاوت که حدود 24 ساعت جهت عملیات تخلیه و بارگیری در اسکله حضور دارند نشان می دهد که گاز مونواکسید کربن با میزان 5913 پی پی ام نسبت به سایر گازهای آلاینده از میزان بیشتری نسبت به استانداردهای مناطق شهری و صنعتی برخوردار است.
به نظر میرسد علت بالا بودن گازهای مونواکسید کربن ناشی از احتراق ناقص سوخت در ژنراتورها باشدکه با بهبود سیستم احتراق ومدیریت سوخت مرتفع می گردد.
امروزه در برخی کشورهای پیشرفته دنیا استفاده از ژنراتور ها در اسکله محدود شده و کشتی ها از برق ساحلی استفاده می نمایند که این امر علاوه بر صرفه اقتصادی برای کشتی ها سبب کاهش آلودگی هوا در مقیاس محلی و اثرات جهانی می گردند.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Research on air pollution from ships in port of anzaliAbstract:

Nowadays fast growth of marine transportation and port operation has increased the amount of pollutants to environment. More than 1500 ships are calling port of Anzali annually and by expansion of port in near future the emission of pollutant gases from ships will be a challenge for the people living nearby as the port is situated in urban areas. So in this research the amount of pollution caused by ships generators which are running during ships berthing, has been measured. although the pollution from ships generator may not be as much as other sources of pollutions but still a ship can be assumed as a small factory and so a source of pollution.
Due to expanding projects of port and increasing from 10 to 24 berths, the air pollution from ships would be significant.
In this research the outcome of analyzing gas emissions from 10 ships with different types of generators with different built date which at least will be running for 24 hours while loading and discharging, has been evaluated which shows that among pollutant gases, CO (carbon monoxide) with a density of 5913 ppm is too high regarding urban and industrial pollution standards.
It seems that most of CO emission is due to incomplete combustion of fuel in engine can be eliminated highly by enhancing combustion process and fuel supply management.
Nowadays in some developed countries, running ship’s generators at ports, are restricted and even it is economical to use shore based power supply to reduce local pollution as well as global environmental effects.Keyword(s):