برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی حقوقی مواضع ایران در قبال معاهدات دریایی حقوق بین الملل دریایی و سازمان دریانوردی بین المللی (IMO)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
جعفرصالحی کیومرث (همکار طرح)
عسکرخانی - (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

کشور ایران دارای منافع کلان در مقوله دریا در ابعاد مختلف آن می باشد و روز به روز بر دایره این منافع و علایق افزوده می شود. آمارها حاکی از آن است که تا نود درصد واردات و صادرات کشور از طریق دریا صورت می پذیرد. افزایش بیش از پیش تعداد کشتی های تحت مالکیت ایران، نگرانی های روزافزون جنبه های زیست محیطی فعالیت کشتی رانی در منطقه حساس و ویژه خلیج فارس و دریای مازندران و برخورداری از سواحل طولانی در جنوب و شمال کشور همگی بر لزوم نقش آفرینی فعال و موثر دولت جمهوری اسلامی ایران در عرصه دریانوردی بین المللی و منطقه ای به طور عام و در این مقام تعامل با ارگان مهم بین المللی یعنی آیمو و مباحث مطروحه در آن گواهی می دهند. رشد بی سابقه توجه به مسایل دریانوردی و صنعت کشتی رانی در سطح ملی و کلان و در کنار آن توسعه روز افزون ظرفیت های اسکله ها و پشت کرانه های بنادر و توجه ویژه مسوولین عالی نظام به امر کشتی، دریا و بندر نیز بی دلیل نیست؛ چه از منظر توسعه اقتصاد حمل و نقل و چه از زاویه تقویت جنبه های حاکمیتی به آن نگریسته شود.
جمهوری اسلامی ایران اگرچه پنجاه و چهار سال پیش به عضویت آیمو در آمد، اما با توجه به اهمیتی که صنعت دریانوردی در یکی دو دهه ی اخیر برای آن پیدا کرد، توجه ویژه ای را به خصوص در یک دهه ی اخیر به مقوله مقررات بین المللی دریایی و اجرای صحیح آن ها مبذول داشته است. این توجه و درک اهمیت موضوع موجب شد که در این پژوهش بدنبال بررسی حقوقی مواضع ایران در قبال معاهدات دریایی حقوق بین الملل دریایی و سازمان دریانوردی بین المللی
(IMO) باشیم.کلیدواژگان: معاهدات دریایی، سازمان دریانوردی بین المللی، حقوق دریایی، کنوانسیون

 
 
Title:

Legal position in respect of treaties in international law of the seas, the International Maritime Organization (IMO)Abstract:

Iran has a major interest in the subject of the sea in its different dimensions, and each day the interest added to the circle. Statistics show that ninety percent of imports and exports are carried by sea-done. Increase over the number of Iranian-owned ships, increasing concerns about the environmental aspects of shipping activities, particularly in the critical area of the Persian Gulf and the Caspian Sea And a long coast in the south and the north They all stressed the need for active and effective role in the government of the Islamic Republic of Iran Shipping International and regional cooperation in general, and in this position with a major international organization, the IMO And issues raised by the evidence.
Unprecedented growth due to the shipping industry and maritime issues At the national level, and the macro and increasing the capacity of the berths along the coast and back ports Special attention to the system of higher officials of the ship, the sea and the port is not unreasonable; What does the point of view of economy and transport strengthen aspects of its sovereignty to be seen.
Iran, however, was fifty-four years ago to date IMO, but given the importance of the maritime industry in the past two decades it was Special attention, especially in the last decade the concept of international maritime regulations And it has paid proper implementation.
This led us to consider and understand the importance of this study aims to investigate the positions of Legal The International Law of Treaties for Marine and Maritime International Maritime Organization (IMO) said.Keyword(s): naval treaties, the International Maritime Organization, Maritime Law Convention