برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش (مطالعه موردی: بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اکبرزاده قاسم (همکار طرح)
رضائیان جواد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش در سازمان بنادر و دریانوردی امیرآباد است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کارکنان سازمان با مدرک تحصیلی فوق دیپلم تا دکتری می باشند، تعداد کارکنان دارای شرایط، 191 نفر هستند که بر اساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی، 123 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های محقق ساخته با استفاده از پرسشنامه های مدیریت دانش لاوسون (2003) و فناوری اطلاعات فتحی (1389) که روایی و پایایی آنها بررسی شده و مورد تایید اساتید خبره قرار گرفته، می باشد که ضریب اعتبار آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 90% و 85% بدست آمد.
از روش های آمار توصیفی به منظور طبقه بندی داده های خام و ترسیم جداول و نمودارها و از آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون گام به گام) با استفاده از
SPSS به منظور بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شد.
نتایج نشان می دهد که بین مشخصه های فناوری اطلاعات و فرآیندهای مدیریت دانش در بندر امیرآباد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین ضرایب رگرسیون حاکی از آنست که مشخصه های فناوری اطلاعات پیش بینی کننده معناداری برای مدیریت دانش هستند
.کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، مدیریت دانش، سازمان بنادر و دریانوردی امیرآباد

 
 
Title:

The study of the Impact of Information Technology on Knowledge Management (Case study: Ports and Maritime and Special Economic Zone Of Amirabad)Abstract:

The purpose of this research is to study of the Impact of Information Technology on Knowledge Management in Ports and Maritime of Amirabad. The research methodology isDescriptive and survey type. Statistical population of research are employers of organization who have Associate's degree to Doctoral degree. The number of qualified employers are 191 individuals according to Morgan table and Random sampling approach, 123 individuals among then were selected as sample. The tools for measurement are questionaries provided by the researcher based on Lowson’s knowledge management questionaires (2003) & Fathi’s Information Technology (1389), the reliability and validity were examined and confirmed by expert professors, their validated were respectively 90% and 85% through Cronbach’s alpha coefficient
For categorizing the raw data and drawing the tables and the graphs, descriptive statistic method was used and for analyzing the hypothesis of the research, Inferential statistics by SPSS was used.
The results show that there is a significant relation between the features at Information Technology and Knowledge management processes in Amirabad port. Moreover, Regression coefficients state that the features at Information Technology are a significant anticipator for Knowledge Management.Keyword(s): Information Technology, Knowledge Management, Ports and Maritime of Amirabad