برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی راهکارهای افزایش جذب و پهلوگیری کشتیهای تجاری در بندر بوشهرگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
رضازاده عبدالکریم (پژوهشگر)
سایه بانی مصباح (استاد راهنما)
فدوی - (استاد داور)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

موضوع این تحقیق، بیان و ارائه راهکارها و رهنمودهایی است که باعث افزایش جهت جذب کشتیهای تجاری و در نتیجه افزایش پهلوگیری آنها در بنادر کشور بطور عام و بندر بوشهر بطور خاص می گردد. تحلیل مناسب و اتخاذ تصمیمات اثربخش و صحیح در زمینه مسائل بندری و تخلیه و بارگیری میتواند در رونق بازار کشور اثرگذار باشد. تصمیم گیری صحیح در این زمینه نیازمند آگاهی و شناخت شاخصه های مهم از جمله مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می باشد. بنابراین انجام پژوهش برای شناخت این شاخص ها و اطلاعات از جمله ضروری ترین پژوهش ها برای تحلیلگران و تصمیم گیران و متخصصان در این زمینه می باشد.
هدف این تحقیق، شناخت تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در میزان پهلوگیری کشتی های تجاری و شناخت محدودیتهای مختلفی که کشتیهای تجاری خارجی برای پهلوگیری در بنادر ایران دارند و همچنین محدودیتها و موانعی که بنادر داخلی جهت ارایه خدمات مناسب به این کشتیها دارند و ارائه رهکارهایی جهت غلبه بر این موانع می باشد.
از آن جایی که هدف از اجرای این تحقیق بررسی راهکارهای، در جذب و پهلوگیری کشتیهای تجاری در بنادر بوشهر می باشد، لذا از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است.
از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که بین عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و جذب و پهلوگیری کشتی های تجاری در بنادر بوشهر رابطه معناداری وجود دارد لذا می توان گفت که رابطه مثبت و قوی بین آن دو برقرار می باشد بنابراین عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر جذب و پهلوگیری کشتی های تجاری در بنادر بوشهر تاثیرگذارند و این یافته را می توان با اندکی اغماض در سایر بنادر ایران نیز تعمیم داد و با اندکی خوش بینی می توان ادعا کرد که این عوامل در جذب و پهلوگیری کشتی های تجاری در سایر بنادر ایران نیز موثرند.کلیدواژگان: جذب و پهلوگیری، کشتی های تجاری

 
 
Title:Abstract:

The subject of this research is to provide the strategies and guidelines that increase the competitive advantages to attract Iranian. commercial vessels and specifically increase their berthing at the port of Bushehr. The appropriate and effective decisions and correct analysis of the discharge port and loading problems can be effective in the market The correct decisions in this field requires knowledge and understanding of the important indicators such as economic, political and cultural development. And so the aim of research is to identify the indicators and data, including the necessary researches for analysts and decision makers and experts in this field. The purpose of this research is to recognize the impact of economic, political and cultural understanding the content of berthing of commercial vessels and the various restrictions on foreign commercial ships for berthing at Iranian ports. And also the limitations and barriers to services for internal ports to the ships, and offers strategies for overcoming these barriers. Since the purpose of this research is giving solutions to increase competitive advantage in attracting and berthing of commercial vessels in the port of Bushehr, the descriptive survey method was used. From this study concluded that there is significant relationship exist among economic factors, political, cultural and commercial ships berthing at the port of Bushehr and also there is a strong positive relationship between them is established so these economic factors, political and cultural factors have an influence on the berthing of commercial vessels in the port of Bushehr. These findings can be generalized with little optimism can be asserted that the capturing and berthing of vessels trading in Iranian ports can be effective.Keyword(s): competitive advantage, capturing and berthing, commercial ships