برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی رابطه بین فرهنگ سازمانی، توانمندسازی و رضایت شغلی؛ (مورد مطالعه کارکنان ستادی سازمان بنادر و دریانوردی)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

این پایان نامه حاصل تحقیقی پیرامون شناسایی رابطه بین فرهنگ سازمانی، توانمندسازی و رضایت شغلی کارکنان ستادی سازمان بنادر و دریانوردی می باشد که برای انجام آن از روش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارکنان ستادی سازمان بنادر و دریانوردی به تعداد 750 نفر می باشند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 256 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه تعیین و بطور تصادفی انتخاب شده تا به سه پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (2000)، توانمندسازی اسپریتزر (1995) و رضایت شغلی ویسوکی و کروم (1991) پاسخ دهند. محقق برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده کرده است. تجزیه و تحلیل دادها با استفاده از نرم افزار spss و روش تعیین ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. نتایج حاصله از فرضیه های تحقیق نشان داد که همه ابعاد فرهنگ سازمانی (رسالت، سازگاری، درگیر شدن در کار، انطباق پذیری) بر توانمندسازی و توانمندسازی بر رضایت شغلی تاثیر دارند.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Identify the relationship between organizational culture, empowerment and job satisfaction; (Case of staff PMO)Abstract:

The end result of a study to identify the relationship between organizational culture, empowerment and job satisfaction PMO staff is to do a survey of cross-correlation method has been used. The population of the PMO staff are using Morgan 750, 256 of whom were randomly selected as the sample size determination and has three Denison Organizational Culture Inventory (2000), enabling Asprytzr (1995) and job satisfaction Vysvky and chrome (1991) answer. Researcher for the analysis of survey data from both descriptive and inferential statistics were used. The analysis of data using the software spss And Pearson correlation coefficient was used. The results of the research hypothesis that all aspects of organizational culture (responsibility, adaptability, engaging in work, adaptability) to enable and empower their impact on job satisfaction.Keyword(s):