برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و پیش بینی ترافیک و اقتصاد کانتینری بندر بوشهر در سال 1404گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
بهادری داوود (همکار طرح)
باورصاد پرویز (مسئول طرح)
امرایی بهروز (مشاور طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

رقابت فشرده در صنعت حمل ونقل دریایی و بندری برای جذب هرچه بیشتر کالا، کشتی و کانتینر، و ضرورت پیش بینی بازارها برای شناخت دقیق موقعیت های بالقوه و ارزیابی سرمایه گذاری ها در اقتصاد یک بندر بعنوان جزیی از این صنعت، ارتباط مستقیمی با متغییرها یا عوامل مرتبط برون و درون بندری دارد.
با توجه به افزایش استفاده از کانتینر در تجارت ملی و بین المللی، پیش بینی حجم ترافیک کانتینری بندر بوشهر بعنوان دومین بندر کانتینری کشور در سال 1404 جهت برنامه ریزی، توسعه و سرمایه گذاری های لازم در بخش کانتینری آن بندر، موضوع این پژوهش می باشد
.
در این پژوهش سعی شده است با بررسی روندها و رویدادهای صورت گرفته در حوزه های اقتصاد، تجارت و حمل و نقل دریایی، بندر و پسکرانه و با استفاده از روش سناریو و رگرسیون، حجم ترافیک کانتیری بندر بوشهر و وضعیت آینده های قابل تصور با مد نظر داشتن عوامل درونی و پیش بینی عوامل بیرونی مربوطه بسط داده شود
.
نتایج حاصله از طرح سناریوهای مطرح شده نشان می دهد که کل تقاضای کانتینری بندر بوشهر بر مبنای مدل عمومی تعریف شده در سال 1404 تحت سه سناریو خوشبینانه، میانه و بدبینانه به ترتیب 1148904، 517277، 261296
TEU خواهد بود. همچنین، تعداد اسکله ها، گنتری کرین ها، ریچ استاکرها و کشنده ها و همچنین متراژ محوطه کانتینری در صورت بروز برخی از سناریوهای مطرح شده، پاسخگوی تقاضاهای ترافیک کانتینری آن بندر در سال 1404 نمی باشد.کلیدواژگان: حمل و نقل دریایی، اقتصاد بندر، ترافیک کانتینر، پیش بینی تقاضا، سناریو

 
 
Title:

Review & Forecasting of container traffic & economic in the port of Bushehr in 1404Abstract:

The close competition in port and maritime transportation industry to amuse more goods, ships and containers and also necessity to forecast of markets for exact recognition of potential opportunity and investment evaluation in economy of a port as a part of this industry, has a direct relation with variables or out port and in port related factors.
By attention to increase the usage of containers in national and international trading, forecasting of the container traffic volume for Bushehr port as the second container port of Iran in 2025 for planning, development and necessary investment in container sector of this port, is the subject of this research. Surveying processes and accomplished events in economy districts, maritime trade and transportation, port and offshore, in this research tried to expand the volume of the Bushehr port container traffic via three planned scenarios and the situations of imaginable future base on related internal and external factors and three geographical, technical and economic themes.
Achieved results of planned scenarios show that total demand for Bushehr port container based on identified general model in 2025 during three optimistic, normal and pessimistic scenarios in sequence is 1148904, 517277 and 3261296 TEU. Also in case of occurring some planned scenarios the quantity of berths, offshore lands, gantry cranes and reach stackers are not able to respond the demands for container traffic of Bushehr port in 2025.Keyword(s): maritime transportation, port economy, container traffic, demand forecast, scenario