برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی و اجرایی نمودن الزامات معاهده بین المللی بازگردانی (سالوج) در آبهای تحت حاکمیت ج. ا. ایران (مطالعه موردی: بندر بوشهر)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
خسروی حجت (پژوهشگر)
امرایی بهروز (استاد راهنما)
طالبیزاده احمد (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

جمهوری اسلامی ایران دارای بیش از 5300 کیلومتر مرز دریایی می باشد و بیش از 92 درصد صادرات و واردات کشور از طریق حمل و نقل دریایی صورت می گیرد. بنابراین حمل و نقل دریایی شریان حیاتی اقتصاد کشور به حساب می آید. همه ساله شاهد سوانح دریایی زیادی در کشور می باشیم که از بین رفتن اموال، کشتی ها، شناورها و صدمات فیزیکی و جانی اشخاص از اثرات این سوانح می باشند. هدف از انجام این تحقیق بررسی شناسایی عوامل موثر بر بازگردانی و ارزیابی این عوامل در آب های کشورمان بوده است که در دو مرحله این تحقیق انجام شد. در مرحله اول از طریق مصاحبه، مقالات، کتب و دستورالعمل های بین المللی، عوامل شناسایی گردیده و سپس در قالب پرسشنامه ای 9 سوالی در میان 50 نفر نمونه تحقیق پخش گردیده تا وضعیت این عوامل در کشورمان بررسی شود. با توجه به نتایج آزمون کشیدگی مشخص گردید که داده ها نرمال می باشد؛ بنابراین از آمار پارامتریک و آزمون دو جمله ای استفاده شد. در این تحقیق 9 فاکتور وجود افراد حرفه ای و آشنا به قوانین دریا در تیم بازگردانی، تجهیزات ارتباطی و الکترونیکی، بهره گیری از یک تیم حرفه ای در مهندسی بازگردانی، وجود شناورهای خاص برای دسترسی فوری به محل و یدک کش برای عملیات یدک کشی، داشتن تجهیزات کاری مناسب همچون ژنراتور، کمپرسور، تجهیزات مورد نیاز برای آلودگی زدایی، افراد دوره گذرانده و آموزش دیده، چارت سازمانی مناسب و دستورالعمل کاری به عنوان عوامل موثر بر عملیات بازگردانی شناسایی شدند. بررسی این فاکتورها در کشور ما نشان داد که در تمامی این 9 فاکتور شرکت های بازگردانی کشور دارای ضعف و مشکل می باشند.کلیدواژگان: حمل و نقل دریایی، کنوانسیون بازگردانی 1989، عملیات بازگردانی

 
 
Title:

Assessing And Implementing of International Salvage Convention Requirement in Iranian Waters territory; (Case Study: Bushehr Port)Abstract:

Safety of life and properties has always been considered as one of the important issues in the maritime transport. Therefore, in order to salvage vessels and their properties in marine collision, for unifying and non controversy procedure of Salvage operation, salvage convention has developed and ratified in 1910. The Convention of 1989 was revised again in 1989 and since then has called Salvage Convention 1989.
Islamic republic of Iran has more than 5300 kilometers marine borders and more than 92% of its imports and exports are carried out through these borders. Thus maritime transport is an essential part of national economy. Every year, many maritime disasters occur in our country, the loss of property, ships, vessels and physical injuries and human life loss are the consequences of these disasters.
Between Iranian ports, Bushehr port has a prominent position, due to its strategic location of mineral resources in the province of Bushehr. According to the port features, it is essential to provide a professional team in the case of any accident and collision to minimizing its damages.
In this study Effective factors on salvage operation are identified and the condition of these factors will be assessed with a qualitative approach. The important findings of the present research are absence of comprehensive instruction of certification and activity license of salvage companies and also poor and non precise definition of organizational structure of salvage companies can be mentioned as the most important findings of this research.Keyword(s): Maritime transport, salvage convention 1989, salvage operation