برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سنجش کیفیت خدمات کتابخانه های سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از ابزار لایب کوالگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
جلیل نژاد احترام (پژوهشگر)
شاپوری سودابه (استاد راهنما)
قیاسی میترا (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1392

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان شاهراه ارتباط آبی اقتصاد کشور، نیازمند بررسی وضعیت خدمات کتابخانه ها و اطلاع رسانی است.
هدف: سنجش کیفیت خدمات کتابخانه های تخصصی سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از ابزار لایب کوال شامل سنجش سه مولفه، فضا، کارکنان و منابع از نظر میزان خدمات دریافت شده و خدمات مورد انتظار کاربران است
.
روش شناسی: این پژوهش به روش پیمایشی- توصیفی انجام شده و جامعه آماری آن شامل 5188 نفر از کارکنان بنادر انزلی، امیرآباد، نوشهر، رجایی، امام، بوشهر و سازمان مرکزی (تهران) است و نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقه ای و روش گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد لایب کوال است
.
یافته ها: یافته ها نشان می دهد که بر اساس فراوانی گویه های مولفه کارکنان، عامل رفتارشناسی‏‏، ادب و تواضع
102.8 درصد، بالاترین سطح و عامل دانش کافی با 46.6 درصد، پایین سطح را دارا است. گویه های مربوط به فضا از سطح انتظارات کاربران کمتر است. در این مولفه عامل وجود فضای آرام با 92.3 درصد بالاترین سطح و عامل وجود فضای مناسب کار گروهی با 75 درصد پایین ترین سطح را دارا می باشد. در گویه های مربوط به منابع در تمامی موارد، خدمات ارائه شده با سطح انتظارات کاربران با اختلاف قابل ملاحظه ای پایین می باشد. در این مولفه عامل وجود وب سایت کتابخانه ای با 50 درصد کمترین سطح و عامل وجود مجلات چاپی با 85 درصد بالاترین سطح را دارا می باشد .
نتایج: نتایج نشان می دهدکه در کتابخانه های سازمان بنادر و دریانوردی در سه مولفه کارکنان، فضا و منابع، بین سطح انتظارات کاربران و خدمات ارائه شده فاصله معنی داری وجود دارد. نکته قابل توجه در خصوص مولفه کارکنان‏، این است که در عامل توانایی تخصصی فاصله بین انتظارات کاربران و خدمات ارائه شده بیشتر مشاهده می شود. در مورد مولفه منابع بین سطح انتظارات و خدمات ارائه شده در خصوص منابع الکترونیکی، وجود وب سایت کتابخانه ای و ابزارهای تسهیل کننده، فاصله معنی دار نسبت به منابع چاپی وجود دارد. مولفه فضا، فاصله بعیدی با سطح انتظارات کاربران دارد
.کلیدواژگان: کتابخانه های سازمان بنادر و دریانوردی ایران، کاربران کتابخانه ها، کیفیت خدمات، لایب- کوال، شکاف بین انتظارات و خدمات

 
 
Title:

Quality measuring in library service using libqual tools in shippingmarine organizationAbstract:

Introduction: Port and marine organization as a major communication way for economics in this country needs assessment and update own libraries and Information services in library services and information.
Research Purpose: Evaluating the libraries service Quality in port and Marine organization using lib-Qual tool included three dimensions space, staff and resources in measuring for the service received and service expected user.
Methodology: This descriptive survey was conducted. The study population included 5188 person professional staff in these port: anzali, Amirabad, Noshahr, Rezaeye, Imam and Head of Bushehr, Tehran and Tbghayast random sampling. Data collection methods, using a standard questionnaire lib-Qual .
Findings: Results show that, based on the frequency componets of the employee, agent of behavior, politeness and courtesy employee %102.8, the highest level of and enough knowledge with %46.6, the lowest level offers. Item realated to the space of the lower expectation. The operating component relaxed atmosphere with %92.3 highest level and the operating environment of teamwork with the lowest level %75. All cases, the items related to resources, services provided and the level of expectations with considerable variation. The operating companent librarys web site at least 50% of the magazines printed, with the highest level is 85% is….
Conclusion: The result shows that the services provided by the libraries of the three components of Port and Marine Libraries staff, apace and resources, there is a signification gap between the expectations and the service provide. Attention of the staff component is that the gap between users expectations and the ability of specialization service is great. Between expectation and resource for component services, especially electronic resources, available in libraries and tools to facilitate the web site more than print sources, there was a significant gap. The component space, the distance is far reaching with users expectations.Keyword(s): libraries in port and marine organization in Iran, library users, Service qualities, Lib-Qual