برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه بین دورکاری و هویت سازمانی در اداره کل بیمه سلامت (خدمات درمانی) استان آذربایجان شرقیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
بهلولی نادر (استاد راهنما)
سرمست بهرام (استاد مشاور)
حسین پور محمد (پژوهشگر)

تاریخ خاتمه:  1393

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین دورکاری و هویت سازمانی است. روش تحقیق از نوع توصیفی و کاربردی است که به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری حاضر اداره کل بیمه سلامت (خدمات درمانی) استان آذربایجان شرقی بوده است که با توجه به تعداد کم کارکنان، توزیع پرسشنامه بصورت سرشماری (25) و در بین همه آنها انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین کارکنان جمع آوری شده است. پرسشنامه فوق شامل 29 سوال در زمینه مورد تحقیق می باشد و شامل هر دو متغیر دورکاری و هویت سازمانی می باشد که پس از سنجش پایایی و روایی در اختیار جامعه آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل این داده ها، از آزمون t آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره و تک متغیره استفاده شده است. در نهایت نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که:
1) دورکاری تاثیر مثبتی بر وفاداری کارکنان دارد،
2) دورکاری تاثیر مثبتی درک مشترک کارکنان دارد،
3) دورکاری تاثیر مثبتی بر احساس همبستگی دارد و در نهایت با توجه به این نتایج می توان گفت که دورکاری تاثیر مثبتی بر هویت سازمانی دارد
.کلیدواژگان: دورکاری، هویت سازمان، وفاداری، درک مشترک، احساس تعلق و همبستگی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):