برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان بیمه خدمات درمانی (بیمه سلامت) در چهارچوب نظریه لشلیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
انصاری محمداسماعیل (استاد راهنما)
ولیخانی ماشااله (استاد مشاور)
احمدی گلباد (پژوهشگر)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1391

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

بی گمان تقویت توانمندی افراد در بخش عمومی می تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمانها ایفاء نماید. امروزه مزیتی که سازمانها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند نه در بکارگیری فناوری جدید، بلکه در بالا بودن اعتماد به نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمان نهفته است. این تحقیق با هدف ارزیابی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان بیمه خدمات درمانی (بیمه سلامت) و بررسی تقدم و تاخر این عوامل از نظر کارکنان انجام شده است. جامعه آماری شامل کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی ادارات کل بیمه خدمات درمانی در حدود 2976 نفر است. برای بر آورد اندازه نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و حجم نمونه 304 نفر تعیین شد. ابزار سنجش پرسشنامه حاوی 30 سوال بسته 5 گزینه ای از طیف لیکرت می باشد که از ترکیب و انتخاب پرسشنامه های طراحی و استفاده شده قبلی تهیه گردید. جهت روائی آن از آزمون تحلیل ماده استفاده شده که همه گویه های طیف با جمع نمره طیف رابطه مثبت و معنی داری داشتند همچنین پایایی آن از ضریت الفای کرونباخ استفاده شد که ضرایت بدست آمده از حداقل 91/ تا حداکثر 93/ در نوسان بوده اند. در این تحقیق متغیر ایجاد تعهد سازمانی با میانگین نمره38.2 بیشترین تاثیر را در فرایند توانمندسازی داشته است. همچنین متغیر شرایط سازمانی و مسطح سازی ساختاری و متغیر مشارکت و درگیری ساختن افراد هر کدام با میانگین نمره 37.4 تاثیر زیادی بر توانمندسازی کارکنان داشته اند. موثرترین شاخصهای به ترتیب میزان تاثیرگذاری عبارتند از: 1- تشویق به موقع و مناسب کارکنان 2- ایجاد امنیت شغلی 3- افزایش اعتمادسازی مدیران 4- درک مشکلات کارکنان توسط مدیران 5- شفاف سازی و مشخص کردن گردش کار در سازمان 6- کاهش سطوح مدیریت 7- شایسته سالاری و ارزیابی عملکرد منصفانه 8- مشارکت کارکنان در تصمیم گری و پیشنهادات 9- تقویت اطلاع رسانی به کارکنان 10- برگزاری دوره های آموزش مدون و مستمر به صورت تخصصی.کلیدواژگان: شرایط سازمانی - توانمند سازی، مشارکت، تعهد سازمانی

 
 
Title:

The assisment of effective factor on the medical srvis insurance organizision employers within leshli theorical frameworkAbstract:

Keyword(s):