برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان بندر شهید رجاییگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  زمستان 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر عملکرد و بهره وری کارکنان آموزش آن هاست. با توجه به جایگاه خاص نیروی انسانی در هر نظام، آموزش و ایجاد توانایی، بصیرت و مهارت در آنان از اهمیت ویژه ای برخورداز است. در این مقاله تاثیر آموزش ضمن خدمت بر ابعاد مختلف عملکرد کارکنان از طریق توزیع پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آن ها مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق در پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیق کاربردی و بر اساس روش از نوع توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان بندر شهید رجایی بوده که با استفاده از فرمول کوکران (Cochran) اندازه نمونه 277 نفر محاسبه شد. نمونه گیری به روش طبقه ای و آزمون فرض های آماری با نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش های ضمن خدمت تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد کارکنان دارد. همچنین آزمون فرض های آماری نشان داد که آموزش های ضمن خدمت بر مولفه های توان، ارزیابی عملکرد، کمک و حمایت، اعتبار و انگیزه کارکنان تاثیر دارد که این تاثیرپذیری در چهار مولفه اول مثبت و در مولفه آخر منفی می باشد. همچنین بیشترین تاثیرپذیری مربوط به ارزیابی عملکرد کارکنان و کمترین تاثیرپذیری مربوط به انگیزه کارکنان بوده است. در پایان تحقیق نیز به بررسی آثار احتمالی متغیرهای تعدیل کننده در یافته های تحقیق پرداخته شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):