برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی رفتار رنگ کالای پشمی رنگرزی شده با رنگزاهای طبیعی در برابر شستشوگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
خمسه سارا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: دانشجویی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در سالهای اخیر رویکرد زیست محیطی صنعت و توجه به سلامت انسان سبب شده است که رنگرزی منسوجات با رنگزاهای طبیعی دوباره مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل در این پژوهش رنگرزی کالای پشمی با استفاده از رنگزاهای طبیعی انجام شده است.
کالاهای پشمی با سولفات آلومینیوم، سولفات مس، کلرورقلع، و نیترات نقره دندانه شده اند و سپس با روناس، اسپرک، پوست انار، و برگ مو رنگرزی شده اند. شستشوی کالاهای رنگرزی شده با مواد مختلف در شرایط متفاوت انجام شده تا تاثیر انواع شستشو بر رفتار رنگ کالا مشخص شود. شستشوهای انجام شده شامل شستشوی ساده، قلیایی، اکسیدی، آنزیمی، و احیایی بوده است. در اثر انجام شستشوهای مختلف، رنگ کالاها تغییر کرده است
.
سپس نمونه ها به کمک آزمونهای ثبات شستشویی و ثبات نوری، طیف سنجی ماوراء بنفش، طیف سنجی انعکاسی، میکروسکوپ- الکترونی پویشی، و طیف سنجی مادون قرمز مورد بررسی قرار گرفتند
.
نتایج نشان می دهند که در اثر عمل با مواد مختلف علاوه بر تغییر رنگ، ثبات شستشویی نمونه ها نیز تغییر می کند. عمل کالای رنگرزی شده با قلیایی ها، علاوه بر تغییر رنگ کالا، ثبات شستشویی آن را نیز بهبود می دهد، ولی بر ثبات نوری تاثیری ندارد
.
همچنین مشاهده شد که به دلیل وجود ساختارهای شیمیایی پیچیده در محلول رنگزاهای طبیعی و ترکیبات جاذب پرتو فرابنفش در آنها، قله های قوی در طیف ماوراء بنفش نمونه ها در نواحی با طول موج کمتر از طول موج محدوده مرئی ظاهر می شوند. بررسی نمونه ها به کمک میکروسکوپ الکترونی پویشی نشان داد که شرایط و مواد مختلف روی سطح الیاف پشم تاثیر دارند. در میان مواد مختلف به کار برده شده پروتئاز، لاکاز، و پرمنگنات پتاسیم بیشترین تاثیر را روی سطح الیاف داشته اند
.کلیدواژگان: کالای پشمی، رنگرزی، رنگزای طبیعی، شستشو

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):