برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سامانه اطلاعات مکانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قمگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
حدیدی مسلم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1390

کارفرما: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

سازمان صنعت، معدن و تجارت با توجه به گستردگی و تعدد سرویس گیرندگان در جهت انجام فعالیتهای خود در هر بخش، همواره با حجم زیادی از اطلاعات مکانی و توصیفی سر و کار دارد. این اطلاعات در صورتی مورد استفاده مفید قرار می گیرند که با نقشه های دقیق و بهنگام از واحدهای صنعتی، معادن و کلیه اطلاعات مکانی موردنیاز و .... و نهایتا نوعی یکپارچه سازی و مکانیزه نمودن اطلاعات همراه باشند.
پروژه
GIS صنعت، معدن و تجارت استان قم در جهت ساماندهی و استفاده بهینه از اطلاعات موجود و ذخیره سازی و تکمیل اطلاعات طراحی و تدوین گردیده است. طرح مذکور در دو مرحله انجام گردید که مرحله اول شامل برداشت اطلاعات، رقومی سازی نقشه ها و همچنین ورود اطلاعات توصیفی مربوط به لایه های اطلاعاتی می باشد. در مرحله بعد در راستای کاربردی نمودن طرح و امکان اضافه یا کم کردن اطلاعات مکانی و توصیفی و عملیات به روزرسانی و آنالیز داده ها، نرم افزار مورد نیاز بر اساس نیازسنجی از قسمت های مختلف سازمان طراحی گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):