برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اولویت بندی بهسازی، ساخت و نگهداری راههای استان کرمانشاه با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیاییگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
بادکو بهروز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: اداره کل راه و ترابری

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

اولویت بندی ساخت راه یکی از ضروری ترین کارهایی است که در هر کشور جهت افزایش بهره وری و خدمات رسانی و کاهش هزینه ها و مدیریت کارآمد باید انجام پذیرد. در اولویت بندی راه ها طبق آنالیز طول، زمان و یا جمعیت برای بر طرف نمودن مشکلات طبق آنالیز طول، زمان و یا جمعیت ممکن است نتایج دقیقی حاصل نشود؛ ولی در نظر گرفتن تمام معیارها و زیرمعیارها در شبکه تمام جاده ها به صورت لایه های مختلف در محیط GIS می تواند تصمیم گیری ها را با افزایش بهره وری همراه سازد.
در این تحقیق در محیط GIS به صورت بانک اطلاعات تمام معیارهای موثر در ساخت، به صورت دینامیک و قابل به روز شدن در هر زمان تهیه می گردد که در آن معیارهای وارده شده عبارتند از: انسانی، اجتماعی، اقتصادی، جاده ای، راننده، وسیله نقلیه، وضعیت راه ها و ... و تمام زیر معیارهای آنها با هم به صورت لایه های جداگانه در محیط GISاست. وزن دهی معیارهای فوق در یک مدل ارزش(AHP) انجام می پذیرد که یکی از نمونه مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) می باشد و برای تعیین آن نیز از روش تحلیل سلسله مراتبی و استفاده از نظرات کارشناسان مجرب کمک گرفته شده است. مدل های تهیه شده به صورت جداگانه در محیط GIS از بانک اطلاعات تهیه شده اولویت تمام راه ها را جهت ساخت با تاثیر ضرایب اهمیت معیارها و زیرمعیارهای که از نظرات کارشناسان مجرب تهیه گردیده و همچنین تمام معیارها و زیر معیارهای تعریف شده و محدودیتهای آنها با هم اولویت کاری مشخص می گردد، که در نهایت با ساخت و تلفیق لایه ها در محیطGIS ، نقشه ای حاصل می گردد که ما را در امر ساخت و مسیریابی بهینه راهها کمک می کند.
روش اجراء
: نتایج حاصله از مدل ساخت که در طرح پایلوت با لایه های موجود در آن انجام شد نشان دهنده تطبیق قابل قبولی برای پروژه های انجام شده و پیش بینی و اولویت بندی راه ها در نرم افزار می باشد و اختلاف های مشاهده شده به علت ضرائب اهمیت معیارها و زیر معیارها و همچنین نداشتن کلیه عوامل موثر می باشد که با اصلاح نظرات طبق نظر کارشناسان در طی مراحل دیگر خطاهای موجود کاهش می یابد و سایر خطاهای مشاهده شده در طرح پایلوت به دلیل اولویت نداشتن راه های ساخته شده است، که با اولویت نرم افزار مطابقت ندارد.کلیدواژگان: محیط GIS، مدل ارزش (AHP)، شاخصه (MADM)

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):