برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین حریم محدوده حفاظتی آلودگی چاهها در آبخوانهای کرمانشاه ـ میاندربندگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: هیدرولیک

پژوهشگران: 
حدیدی مسلم (مسئول طرح)
فتوت مسعود (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1390

کارفرما: آب منطقه ای استان کرمانشاه

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

برای حل تحلیلی و یا حل عددی معادلات حاکم بر رفتار آلاینده ها در شرایط پایدار و ناپایدار، نیاز به زیرساخت های لازم و کافی و داده های قابل توجه می باشد که بخشی مربوط به محیط (Media) و بخش دیگر مربوط به نوع آلاینده و خصوصیات آنها می باشد، که متاسفانه در حال حاضر دور از دسترس می باشد. اما علیرغم محدودیت فوق با ساده سازی موضوع و پذیرش واقعیات موجود می توان راه حل های میسر و ممکن (Feasible) را مورد بررسی قرار داد. در شرایط حاضر جهت گریز از قضاوت های کارشناسی و بر اساس قواعد نظری و استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در این بررسی برای نیل به یک مبنا برای رعایت حریم آلودگی کاملا مفید و کاربردی می باشد در این چهارچوب در بررسی حاضر بر مبنای معادلات تحلیلی پیشنهادی شرکت مدیریت منابع آب ایران، مدیریت کل مطالعات پایه منابع آب و بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مشخصا ایجاد بانک داده ها (Geo data base) و در واقع ایجاد یک (TDB)، امکان دستیابی به یک فاصله حریمی برای حفاظت چاههای بهره برداری در مقابل آلاینده ها میکروبی و با فرض دخیل بودن صرف پدیده advection در سرنوشت آلاینده، برای محدوده مطالعاتی کرمانشاه ـ میاندربند با انجام شده است. نتایج اخذ شده با توجه به ارزیابی های صحرایی قابل قبول می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):