برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحلیل و ارزیابی مکان یابی عملیات سازه ای در حوزه های آبخیز کوچکگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: هیدرولیک

پژوهشگران: 
جلیلی خلیل (مسئول طرح)
حصادی همایون (همکار طرح)
جلیلی جلال (همکار طرح)
نوری هاشم (همکار طرح)
چامه غلامرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1392

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه و جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

هدف: ارزیابی و تحلیل کلیه مراحل موجود در فرآیند اجرای عملیات آبخیزداری از مرحله شرح خدمات، انجام مطالعات تفصیلی- اجرایی، طراحی عملیات و پیشنهاد آن، چگونگی اجرای عملیات سازه ای و تحلیل مدیریتی و فنی اجرای عملیات سازه ای در حوزه های ابخیز کوچک به منظور جانمایی مناسب و افزایش اطمینان و اعتماد از صحت و دقت پیشنهادهای سازه ای در حوزه های آبخیز و افزایش اثربخشی آنها و نیز بهبود کمیت و کیفیت هزینه های اجرایی.
روش
: پس از بررسی مطالعات تفصیلی- اجرایی حوزه های مورد مطالعه، میزان انطباق با شرح خدمات مصوب آبخیزداری و کیفیت و صحت انجام مطالعات در کلیه مراحل مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصل از ارائه راهکارهای سازه ای با محدودیت ها و پتانسیل های واقعی منطقه با عملیات میدانی کنترل و نقاط قوت و کاستی های موجود مورد کنکاش علمی قرار گرفت. بعلاوه معیارهای موردنظر در طراحی و اجرای سازه ها با منابع استاندارد بین المللی و ملی مقایسه و تحلیل گردید.
نتایج
: عدم توجه به نقش و جایگاه مردم در طرح های آبخیزداری و عدم بررسی عوامل موثر بر عدم مشارکت مردم در طرح های منابع طبیعی از دیدگاه های اقتصادی، اجتماعی، برنامه ریزی، آموزشی، عدم هماهنگی بین دستگاه های متولی منابع طبیعی، وجود بخش های غیرضروری و هزینه بر در شرح خدمات آبخیزداری، عدم ارائه استاندارد مشخص در رعایت اصول فنی حاکم بر سازه های پیشنهادی در حوزه های آبخیز و ناکافی بودن هزینه انجام مطالعات و آزمایشات تخصصی موردنیاز و عدم انجام مطالعات دقیق و دانش محور، ضرورت جانمایی سازه ای به صورت تخصصی و کارگروهی متشکل از صاحب نظران سازه، خاکشناسی و زمین شناسی، هیدرولوژیست، اقتصادی و اجتماعی و مهندسی منظر، تهیه نقشه های پایه با مقیاس مناسب و قابلیت طراحی دقیق سازه ای، و توجه ویژه به ویژگی های مکانی و استانداردهای طراحی و اجرای سازه های حفاظتی و کنترل سیلاب و فرسایش و رسوب در حوزه های آبخیز از جمله نتایج حاصل از طرح می باشد.کلیدواژگان: عملیات سازه ای، تحلیل فنی، جانمایی، مدیریت حوزه آبخیز، کرمانشاه

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):